עיצום כספי על בנק לאומי בשל גביית עמלות בניגוד לקבוע בצו הבנקאות

עיצום כספי על בנק לאומי בשל גביית עמלות בניגוד לקבוע בצו הבנקאות

בנק ישראל אכיפה. המפקח על הבנקים הטיל קנס כספי ( עיצום), בסך של 975,000 שח בגין פעולה בניגוד לצו הבנקאות. הסכום מגלם הפחתה של 35% ביחס לסכום המקסימלי, זאת לאור הפרה של גובה העמלה המירבי שהבנקים רשאים לגבות בעד שירות מכתב התראה. 

עיצום כספי על בנק לאומי

עיצום כספי על בנק לאומי

הבנק גבה 147 שח בגין מכתב התראה- התקנות מותירות 5 שח בלבד

בעקבות בירור של תלונת ציבור שהתקבלה בפיקוח על הבנקים בשנת 2019 ועסקה בהסדרת חוב של לקוחה לבנק. מבירור התלונהעלה כי במסגרת הליכי הגבייה גבה הבנק סך של 147 ש"ח בגין מכתב. מהותו של המכתב- התראה.

גבייה יתר, כאמור, הנה בניגוד לצו שקבע הנגיד במסגרתו הורה כי סכום עמלה המירבי שהבנקים רשאים לגבות בעד שירות מכתב התראה יהיה עד 5 שח להודעה או להתראה.

עוד באתר – כניסה לחשבון בנק לאומי באינטרנט 

מכתב התראה של עורך דין אינו סיבה לגביית יתר 

ממצאי הבירור העלו כי גבייה כאמור נעשתה על ידי הבנק ממועד כניסת צו הפיקוח לתוקף בחודש יולי 2015 והופסקה בחודש ינואר 2016.

עמדת הפיקוח על הבנקים אשר נמסרה לבנק היא, כי בנסיבות בהן מדובר במכתב שנשלח באופן אוטומטי על בסיס קריטריונים כלליים, וללא שבוצע הליך בדיקה פרטני ביחס ללקוח.

במצב זה,  אין די בחתימתו של עורך דין כדי להצדיק את סיווג השירות כשירות "מכתב התראה של עורך דין. העמלה שניתן לגבות בגין שירות "מכתב התראה של עורך דין" צריכה:

  • לשקף את עבודת עורך הדין, לרבות בדיקת החוב הספציפי טרם הגבייה, ולא רק את חתימתו
  • התנהלות הבנק מעקרת מתוכן את הרציונל העומד בבסיס קביעת שני שירותים שונים בכללי העמלות, ואת התכלית העומדת ביסוד צו הפיקוח
  • למעשה עיקור הכלים נועדו ליצור הלימה בין ההוצאות התפעוליות של הבנק בגין הפקת ומשלוח ההודעה ובין גובה העמלה הנגבית מהלקוח עבור שירות זה.

עוד באתר – פניות הציבור בנק ישראל

הנימוקים לקנס שספג בנק לאומי מהמפקח על הבנקים 

לאור האמור, הפיקוח על הבנקים מצא, כי הבנק פעל בניגוד לצו הבנקאות והטיל על הבנק עיצום כספי לפי סעיף 11א(ג)(5) לחוק הבנקאות. 

העיצום הכספי עליו הוחלט יעמוד על סך של 975,000 שקל . סכום זה הינו לאחר הפחתה של 35% לאור העובדה כי הבנק הפסיק את ההפרה עוד בשנת 2016 ובטרם פניית הפיקוח על הבנקים אליו באותו העניין, וזאת בהתאם לסעיף 1(2)(א) לכללי ההפחתה.

בנוסף, בימים אלה פועל בנק לאומילזכות את כלל הלקוחות מהם גבה עמלה ביתר, בתוספת ריבית והצמדה

התייחסות יאיר אבידן, המפקח על הבנקים: "הפיקוח על הבנקים מייחס חשיבות רבה להוגנות היחסים שבין הבנקים ללקוחותיהם. דגש ניכר ניתן להיבטים צרכניים המעניקים הגנות ללקוחות ובפרט בעת גביית עמלות מלקוחות המצויים בקשיים כלכליים. בכוונת הפיקוח להמשיך ולפעול לאכיפתן של ההוראות החלות בנושא".