ריבית פריים ינואר 2018 ללא שינוי

ריבית פריים ינואר 2018 ללא שינוי

בנק ישראל ממך במדיניות המוניטרית הזהירה והותיר את ריבית בנק ישראל ללא שינוי על 0.1% כתוצאה מכך ריבית פריים חודש ינואר תשאר ללא שינוי ותמשיך לעמוד על 1.6% . 

נימוקי בנק ישראל להחלטת ריבית פריים ינואר 2018  ריבית בנק ישראל ינואר 2018 

 

  1. מאז החלטת הריבית הקודמת לא חל שינוי משמעותי בסביבת האינפלציה, והיא נותרה נמוכה מהיעד. האינפלציה תמשיך להיות מושפעת מהפחתות המחירים שיוזמת הממשלה, מהתגברות התחרות במשק, ומהייסוף שהצטבר עד כה. עליית השכר במשק, עליית מחירי האנרגיה, והמשך העלייה בשכר הדירה יתמכו בחזרת האינפלציה ליעד.
  2. האינדיקטורים לפעילות ברבעון הרביעי מאפשרים להעריך כי המשק המשיך לצמוח בקצב שתואם את קצב הצמיחה הפוטנציאלית. הנתונים משוק העבודה מוסיפים להצביע על רמת פעילות גבוהה, ועולה מהם תמונה של "שוק עבודה הדוק". על פי הערכת חטיבת המחקר, המשק יצמח בכ-3.5% לשנה בשנתיים הקרובות.  הנתונים לגבי הכלכלה העולמית מוסיפים להצביע על שיפור, ותחזיות הצמיחה שבות ומתעדכנות כלפי מעלה. עם זאת, האינפלציה ברוב המשקים העיקריים מוסיפה לנוע מתחת ליעד. ה-Fed צפוי להמשיך להעלות את הריבית בהדרגה במהלך 2018; ה-ECB דבק במדיניות הריבית השלילית, אך החל לצמצם את ההיקף של ההרחבה הכמותית.  השקל התחזק בשבועות האחרונים, בעיקר מול הדולר, בהתאם למגמה בעולם. ב-12 החודשים האחרונים התחזק השקל במונחי שער החליפין האפקטיבי בכ-5%.
  3. נתוני שוק הדיור ממשיכים להצביע על האטה מסוימת בפעילות, תוך ירידה בהיקף העסקאות והמשך עלייה של מחירי הדירות בקצב מתון יחסית. בכוונת הוועדה המוניטרית להותיר את המדיניות המרחיבה על כנה, כל עוד הדבר יידרש כדי לבסס את סביבת האינפלציה בתוך תחום היעד. בנק ישראל ממשיך לעקוב אחר ההתפתחויות באינפלציה, בכלכלה הריאלית, בשווקים הפיננסיים ובמשק העולמי, והוא יפעל להשגת יעדי המדיניות המוניטרית בהתאם להתפתחויות אלו. לקובץ הנתונים המלווה את ההודעה לחץ כאן (קישור) מאז החלטת הריבית הקודמת לא חל שינוי משמעותי בסביבת האינפלציה, והיא נותרה נמוכה מהיעד. האינפלציה ב-12 החודשים האחרונים הגיעה בנובמבר ל-0.3% 
  4. ציפיות האינפלציה לטווחים הקצרים נותרו נמוכות . צפוי כי האינפלציה תמשיך להיות מושפעת מהפחתות המחירים שיוזמת הממשלה, מהתגברות התחרות במשק, ומהייסוף שהצטבר עד כה. להערכת חטיבת המחקר, האינפלציה בארבעת הרבעונים הקרובים תגיע ל-1.1%, תוך שהיא נתמכת בעליית השכר במשק, בעליית מחירי האנרגיה, ובהמשך העלייה בשכר הדירה. עם זאת צפוי כי קצב האינפלציה השנתי ירד בתחילת השנה, בהתאם לתוואי העונתי, ורק לאחר מכן ישוב לעלות. הציפיות לאינפלציה לטווחים הארוכים מעוגנות בתוך היעד .
  5. התשואה הנומינלית על אג"ח ממשלתיות ארוכות ירדה מאז החלטת הריבית הקודמת, על רקע ירידה בצרכי הגיוס של הממשלה, ואף על פי שהתשואות המקבילות בחו"ל עלו (איור 7). התשואה הריאלית בישראל דומה לתשואה בארה"ב וגבוהה מהתשואה באירופה. רמת המרווחים בין תשואות האג"ח התאגידיות לתשואות האג"ח הממשלתיות נותרה נמוכה מאוד, בדומה למגמה בעולם. האינדיקטורים לפעילות ברבעון הרביעי מאפשרים להעריך כי ברבעון זה המשיך המשק לצמוח בקצב שתואם את קצב הצמיחה הפוטנציאלית. הדבר עולה מהנתונים הראשונים של סקר החברות (איור 10), מהמדד המשולב למצב המשק, ומכך שיצוא השירותים המשיך להתרחב באוקטובר. יצוא הסחורות מוסיף לדשדש על רקע רמת שער החליפין והוא מושפע מהתנודתיות ביצוא התרופות. הנתונים משוק העבודה מוסיפים להצביע על רמת פעילות גבוהה, ועולה מהם תמונה של "שוק עבודה הדוק": שפל בשיעור האבטלה ורמות שיא של שיעור התעסוקה , השכר עולה (, ניכרת רמה גבוהה של משרות פנויות ביחס למספר המובטלים , וירידה בשיעור המועסקים חלקית שלא מרצון .