ריבית פריים 2021 בנק ישראל מודיע על 0.1%

ריבית פריים 2021 בנק ישראל מודיע על 0.1%

בנק ישראל הודיע על השארת שיעור ריבית הפריים במשק ללא שינוי. לפיכך , ריבית 0.1% ריבית פריים ינואר פברואר 2021. משובר בבשורה חשובה למשקי הבית שנטלו הלוואות ומשכנתאות במסלול זה. 

למה הריבית בארץ נותרת ללא שינוי 

מהלך נובמבר ודצמבר חלה התאוששות בפעילות הכלכלית לאור היציאה מהסגר השני, אך נמשכה השונות בפגיעה בין ענפי המשק, והגידול בתחלואה הביא לכך שהממשלה הכריזה על סגר שלישי. נכון לעתה המגבלות קלות יותר מאשר אלו שהוטלו בסגרים הקודמים. העלות השבועית הישירה של הסגר השלישי במתכונתו הנוכחית לעומת מצב של פעילות מלאה של המשק מוערכת בכ-2.5 מיליארד ש"ח.
שיעור הבלתי מועסקים לפי ההגדרה הרחבה, שהגיע לכ-23% במהלך הסגר השני, ירד לכ-12.7% במחצית הראשונה של דצמבר, אך הוא צפוי לשוב ולעלות לנוכח הסגר השלישי. הפגיעה בתעסוקה גבוהה יותר בענפים המתאפיינים בשכר נמוך.

תחזיות חטיבת המחקר של בנק ישראל 2021 

תחזית חטיבת המחקר מתארת שני תרחישים אפשריים המושפעים מקצב חיסון האוכלוסייה. בתרחיש של חיסון מהיר, התוצר צפוי לצמוח בשיעור של 6.3% בשנת 2021 וב-5.8% ב-2022. בתרחיש של תהליך חיסון איטי, צפויה צמיחה של 3.5% ב-2021 ושל 6% ב-2022. לאור קצב ההתחסנות המהיר עד כה, נראה שהסבירות להתממשות תרחיש החיסון המהיר גבוהה מאשר ההסתברות לתרחיש האיטי.
סביבת האינפלציה נותרה נמוכה; מדד חודש נובמבר ירד ב-0.2%, והאינפלציה בשנים עשר החודשים האחרונים עומדת על 0.6%- (0.2%- בניכוי אנרגיה ופו"י). הציפיות לאינפלציה לשנה מהמקורות השונים נותרו מתחת לגבול התחתון של היעד; הציפיות פורוורד החל מהשנה השנייה נמצאות בתוך תחום היעד.

מאז החלטת הריבית הקודמת, השקל התחזק ב-1.5% במונחי השער האפקטיבי, ב-2.8% מול הדולר וב-0.6% מול האירו. עד כה היצוא צומח למרות הייסוף, אך בשלב מסוים תיתכן השפעה לא לינארית של שער חליפין על היצוא, והמשך הייסוף צפוי לפעול להאטה נוספת באינפלציה.

השפעת שוק האשראי בישראל על קביעת הריביות במשק 

שוק האשראי ממשיך לתפקד עם ריביות יציבות ונמוכות, בתמיכת מגוון צעדי בנק ישראל והאוצר. האשראי הבנקאי למגזר העסקי עלה בחודשיים האחרונים, ונמשך גידול גם באשראי לדיור. עם זאת, לפי סקר המגמות הקושי בגיוס אשראי עדיין גבוה מאשר ערב המשבר, בעיקר בקרב העסקים הקטנים.

הכלכלה העולמית מתאוששת, אך נמשכת אי ודאות לאור תחילת מבצעי החיסונים מחד, והמשך התפשטות התחלואה מאידך. צפויה שונות גבוהה בקצב צמיחת המשקים השונים ב-2021, וחלק מהמדינות לא צפויות להתאושש לחלוטין מהמשבר גם ב-2022, בעיקר אם יהיו התפרצויות נוספות של הנגיף וקצב החיסונים יהיה איטי. המדיניות המוניטרית בבנקים המרכזיים העיקריים ממשיכה להיות מאוד מרחיבה.