לקראת חג החנוכה וחגי הנוצרים :הקדמת התשלום של "מענק עבודה" בסכום כולל של כ- 560 מיליון ₪ שיועברו לזכאים

לקראת חג החנוכה וחגי הנוצרים
שר האוצר ומנהל רשות המסים מודיעים 

הקדמת התשלום של "מענק עבודה" בסכום כולל של כ- 560 מיליון ₪ שיועברו לזכאים

 

שר האוצר משה כחלון: "מענקי העבודה הם כלי חשוב לעידוד יציאה לעבודה וצמצום הפערים החברתיים בישראל. אני שמח שאנחנו יכולים להקדים את המענקים ולהקל על המשפחות לקראת החגים. למענקי העבודה יש חלק מרכזי באחוז האבטלה הנמוך שישראל נמצאת בו. נמשיך לעודד את כל מי שיכול לצאת לעבוד ולהשתלב בשוק העבודה."

שר האוצר משה כחלון ומנהל רשות המסים משה אשר הודיעו היום, כי התשלום השלישי של מענק עבודה לשכירים זכאים עבור שנת המס 2015, בסכום כולל של כ- 400 מיליון ₪ יוקדם ויועבר לחשבונות הבנק של הזכאים שכירים לקראת סוף חודש דצמבר 2016, כשלושה שבועות לפני המועד הקבוע בחוק ה- 15.1.2017.
בנוסף יוקדם התשלום לעצמאיים זכאים אשר להם קיימת יתרת מענק שטרם קוזזה ללא ניכוי בשיעור 25% המתייחסת לשנות המס 2012, 2013, 2014 ו- 2015 בסכום כולל של כ- 160 מיליון ₪ ההקדמה תאפשר לשכירים ולעצמאיים הזכאים להיעזר בכספי המענק לקראת חג החנוכה ולקראת החגים של העדה הנוצרית.

מענק עבודה (מס הכנסה שלילי) הינו תוספת הכנסה המשולמת ישירות לחשבונות הבנק של בעלי הכנסות נמוכות העומדים בקריטריונים הקבועים בחוק. המענק הניתן בגין שנת כספים (מס) מסוימת משולם בדרך כלל בארבעה פעימות במהלך השנה וחצי העוקבות. מטרת מתן מענק העבודה הינה שיפור מצבם הכלכלי של העובדים ברמות השכר הנמוכות וצמצום הפער הכלכלי-חברתי. בנוסף מענק העבודה מהווה תמריץ להשתלבות אוכלוסיות, בעלות שכר נמוך, בשוק העבודה. זאת על מנת לסייע בשיפור מצבם הכלכלי, בהווה ובעתיד.
יודגש כי עד ל 28 לדצמבר עדיין ניתן להגיש בקשות לקבלת מענק עבור שנת 2015 באחת משתי אפשרויות: האחת – הגשת בקשה אינטרנטית, אותה יכולים להגיש מי שהגישו בקשה למענק עבודה בשנתיים

האחרונות. השנייה – בכל אחד מסניפי וסוכנויות דואר ישראל. הליך הגשת הבקשה הינו פשוט וידידותי, הוא אינו כרוך בתשלום ואין צורך להיעזר בשירות בתשלום לסיוע בהגשת הבקשה. נזכיר כי תשלום המענק מופקד במועדים הקבועים בחוק ישירות בחשבונות הבנק של הזכאים וכתוספת נטו לשכר מעבודה.

למענק עבודה עבור שנת המס 2015 זכאיות שתי קבוצות: האחת – שכירים ועצמאים שבשנת 2015 מלאו להם 23 והיה להם ילד אחד לפחות שטרם מלאו לו 19. השנייה – שכירים ועצמאים ללא ילדים מתחת לגיל 19, ובלבד שמלאו להם 55 בשנת 2015. הכנסתם החודשית הממוצעת בשנת 2015 של העומדים בכל תנאי הזכאות צריכה להיות גבוהה מ-2,050 ₪ ונמוכה מ-6,660 ₪.