Close

עמלות הבנקים בירידה

הוזלת עמלות בנקים

בנק יהב הזול ביותר בעמלות משקי הבית 

עמלות הבנקים 05/01/2013 | המפקח על הבנקים דוד זקן, לוועדת הכלכלה של הכנסת את הדיווח החצי שנתי אודות מחירי השירותים הבנקאיים והעמלות שמשלמים למשקי הבית בששת החודשים הראשונים של 2012 .מהדוח עולה שתשלומי עמלות הבנקים ירדו בשיעור של כ 2.5% . בנק ישראל זוקף את ההישג לזכות הגברת השקיפות במערכת הבנקאית ולפעילות הבנק בנושא חינוך פיננסי. במקביל בוטלה שוטרת עמלות בגין ניירות ערך , קרנות כספיות נקבעה תקרה לעמלות הבנקים בגין פעולות בניירות ערך.  

עלות חודשית ממוצעת לניהול חשבון בנק למשק בית בישראל עומדת על כ 14.5 ש"ח. זוהי הוזלה ריאלית של 3.6% ביחס ל 2011 . בפועל נובעת ההוזלה היחסית מהתחרות בין הבנקים ומהכללת משקי הבית של עובדי הבנקים וקבוצות אוכלוסייה הזוכות לתנאים מועדפים במחירי ניהול החשבון. בשורה התחתונה  – בנק יהב הזול ביותר מבין כל הבנקים בעוד היקרים ביותר הם בנק מרכנתיל ובנק ערבי .

  • מבין חמשת הבנקים הגדולים, ההוצאה החודשית הממוצעת לחשבון הזולה ביותר נמצאה בבנק הפועלים (13.6 ₪), והיקרה ביותר – בבנק הבינלאומי (17 ₪).
  • התייקרות עלות החזקת כרטיס אשראי מקומי, בינלאומי וזהב התייקרה בכ-2.2% בהשוואה לשנת 2011

 עמלת החזרת כרטיס אשראי הפער מצדיק בדיקה ישראכרט היא הזולה ביותר (4.5 ש"ח) , ואילו כ.א.ל. היא היקרה ביותר.

קישור החזרי מס ללא עלות פתיחת תיק | עמלות בנקים | קישור לבנק ישראל | קישור לאיתור כספים

קישור למחשבון השוואה בין עמלות הבנקים איך לבחור ביטוח מנהלים  2013 

200 OK

OK

The server encountered an internal error or misconfiguration and was unable to complete your request.

Please contact the server administrator, webmaster@bankim.mypens.co.il and inform them of the time the error occurred, and anything you might have done that may have caused the error.

More information about this error may be available in the server error log.

Additionally, a 500 Internal Server Error error was encountered while trying to use an ErrorDocument to handle the request.