כרטיס חיוב מיידי התקדמות בתקנות וחקיקה

כרטיס חיוב מיידי 

בנק ישראל דוחף קדימה


ישראל נוקט בצעדים להרחבת התפוצה והשימוש בכרטיסי חיוב מידי, שצפויים להביא להגברת התחרות בתחום כרטיסי החיוב; לצמצום השימוש במזומן והנגשת אמצעי תשלום אלקטרוניים לכלל הציבור; להרחבת מגוון פתרונות התשלום למשקי הבית ובתי העסק; לחיסכון פוטנציאלי בעלויות בתי העסק (עלויות טיפול במזומן, עלויות מימון ועמלות סליקה) ובעלויות עבור משקי בית (דמי כרטיס ועלויות משיכת מזומן והחזקתו). הצעדים להגברת השימוש בעסקאות חיוב מידי (עסקאות בכרטיסי חיוב מידי ועסקאות בכרטיסים נטענים) ייעשו במקביל להמשך השימוש בכרטיס החיוב הנדחה, לאור היתרונות שגלומים בו למשקי בית ולבתי העסק.

v נגידת בנק ישראל קרנית פלוג הכריזה על העמלה הצולבת לעסקאות בחיוב מידי כעמלה בפיקוח ומחירה יקבע על 0.3% (לעומת עמלה צולבת ממוצעת של 0.7% הנהוגה כיום לעסקאות בחיוב רגיל), לתקופה של שנה, על מנת לאפשר היערכות לקביעת העמלה על ידי הממונה על ההגבלים העסקיים.עמלה מופחתת זו תכנס לתוקף החל מיום 1/4/2016.
v המפקח דודו בן זקן על הבנקים קבע הוראות להפצת כרטיס חיוב מידי ללקוחות הבנקים, לפיהן יחויבו הבנקים לפנות לכלל לקוחותיהם עד ליום 31/12/2016 בהצעה לקבל כרטיס חיוב מידי ללא עלות (אם הלקוח מחזיק בכרטיס חיוב נוסף) או בעלות מופחתת (אם אין ברשות הלקוח כרטיס חיוב כלשהו). כמו כן קבע המפקח כללי גילוי וכללים להתחשבנות כספית מידית בעסקאות המבוצעות באמצעות כרטיס חיוב מידי החל מיום 1/4/2016.
v במקביל בנק ישראל קבע הוראות להטמעת תקן אבטחה לעסקאות בכרטיסי אשראי EMV, הן בצד ההנפקה והן בצד הסליקה. חובת הנפקת כרטיסי EMV הינה מיום 1/10/2015, וסליקת עסקאות EMV מחויבת החל מיום 1/7/2016. כמו כן, החל מיום 1/10/2015 מסופים חדשים שיחוברו למערכת יחויבו לתמוך בתקן מבחינת החומרה והחל מיום 1/7/2016 גם בתוכנת EMV.
 
 
ההוראות פורסמו היום  בהתאם לדוח הצוות הייעודי שבחן נושאים אלו, שפורסם ביום 10/2/2015, ולאחר קבלת הערות מהציבור, ומגופים הפעילים בשוק כרטיסי האשראי.
המפקח על הבנקים, דוד זקן: " צעדים אלו יתרמו להגברת התחרות בתחום כרטיסי החיוב, ויכניסו את כרטיס החיוב המידי לתפוצה רחבה, תוך הפחתת עלויות לבתי העסק ולמשקי הבית. חשוב לעשות כן מבלי לפגוע ביכולתו של הצרכן לבחור באפיק התשלום המתאים לו – חיוב מידי או חיוב נדחה.