הנחיות להקמת בנק חדש הנחיות למבקש רישיון

הנחיות להקמת בנק חדש הנחיות למבקש רישיון

בנק ישראל ממשיך בתהליך הסרת חסמי הכניסה בענף הבנקאות ופרסם מסמך מדיניות להקמת בנק חדש והנחיות למבקש רישיון . בכתבה זו נציג את עקרי ההנחיות להקמת בנק 

הנחיות להקמת בנק חדש הנחיות למבקש רישיון

בנק ישראל פרסם מדיניות שמסדירה, מבהירה ומפשטת את התהליך של הקמת בנק חדש בישראל. 

ההנחיות יוצרות ליזם המעוניין להקים בנק וודאות רגולטורית עוד בשלב מוקדם של תהליך הרישוי.

המדיניות נקבעה על ידי בנק ישראל ,תוך בחינת מודלים ופרסומים של רשויות פיקוח בעולם, לרבות אנגליה ואוסטרליה, וביצוע התאמות למשק הישראלי.

המדיניות החדשה מאפשרת ליזם לקבל – תוך פרק זמן קצר יחסית ועוד לפני שהסתיימה ההיערכות התפעולית, הניהולית והרגולטורית הנדרשת – רישיון בנק מוגבל, תחתיו ניתן יהיה לנהל פעילות מצומצמת של קבלת פיקדונות ומתן אשראי.

עקרי הנחיות להקמת בנק חדש

מודל רישוי זה מאפשר ליזם להשלים תהליכים מורכבים כמו גיוס הון, גיוס כח אדם, השקעה בתשתיות ובמערכות מיחשוב, התקשרויות עם ספקי שירות שונים וסגירת פערים רגולטוריים, לאחר שהבנק כבר הוקם והחל לפעול ברישיון מוגבל. את הרישיון המוגבל היזם יוכל לקבל תוך שישה חודשים ממועד הגשת הבקשה לבנק ישראל.

במהלך התקופה לאחר קבלת הרישיון המוגבל, יהיה על היזם להשלים את כלל התהליכים הנדרשים בהתאם למתווה של אבני דרך ולוחות זמנים שיקבעו עימו ויאושרו על ידי הפיקוח על הבנקים.

קבלת רישיון קבוע לבנק 

עם השלמת המתווה כנדרש, הרישיון המוגבל מוחלף ברישיון קבע.

המדיניות קובעת רגולציה מופחתת על בנקים חדשים שמנהלים פעילות שאינה מורכבת, כגון פעילות קמעונאית, ובכלל זה הוראות ניהול בנקאי תקין והוראות הדיווח לפיקוח. במסגרת זו וכפי שהוצהר בעבר – בנק חדש שינהל פעילות שאינה מורכבת יידרש להון התחלתי בהיקף של 50 מיליון ש"ח בלבד, והיזם יוכל לגייס סכום זה במתווה מדורג במהלך תקופת הרישיון המוגבל.

סיכון אשראי של בנק חדש

כשנכסי סיכון האשראי של הבנק יגיעו ל-600 מיליון ש"ח, הוא יידרש לעמוד ביחס הון עצמי רובד 1 של 8.0% וביחס הון כולל של 11.5% בלבד – שיעורי הלימות הון נמוכים מאלה הקיימים היום לבנקים.

כדי לתמוך בבנק החדש וכדי להגן על ציבור המפקידים שלו, תקבע לו הגנת ינוקא במבנה שיגובש בשיתוף בין בנק ישראל והחשב הכללי באוצר.

על מנת ליישם את המדיניות שנקבעה, הוקמה בפיקוח על הבנקים יחידת "רישוי ובנקים חדשים", שנועדה – בין יתר תפקידיה – ללוות ולהנחות את היזם בכל שלבי תהליך הרישוי, לבדוק את הבקשות לרישיון בנק ולהיתר שליטה בתאגיד בנקאי, ולפקח על הבנק החדש לאחר קבלת הרישיון.

התמודדות עם אתגרים בתחום הבנקאות המודרנית 

המסמך של בנק ישראל מגדיר מספר נושאים של יוזם הבנק החדש להתמודד והם נמצאים בליבת האתגרים של הבנקאות בישראל ובעולם : 

 • ניהול סיכונים ובקרות  – מיפוי הסיכונים להם חשוף התאגיד והערכת רמת הסיכון שלהם. תיאור
  כללי של האסטרטגיה לזיהוי וניהול הסיכונים, מעגלי הבקרה המתוכננים, מניעת הלבנת הון
  ומימון טרור וטיפול בתלונות הציבור נושא כאוב לכשעצמו בו דרוש שיפור גם מצד הרגולטור. 
 • טכנולוגיות מידע של הבנק  – סקירה של תפישת המחשוב, ובכלל זה היבטים כגון: תשתיות ומערכות
  המחשוב שישמשו את הבנק, מבנה ניהולי של פונקציות טכנולוגיות מידע ואבטחת מידע, ממשקים
  מול גורמי חוץ, הסדרי גיבוי נתונים ומערכות וכד'. 
 • מיקור חוץ – תיאור המוצרים, השירותים, הפונקציות והתהליכים העיקריים שיוצאו למיקור חוץ
  ככל הידוע בשלב זה, לרבות פרטים על ספקי השירות, אופי ההסכמים וטווח ההתקשרות. במידה
  וישנם הסכמים חתומים או טיוטות הסכם, יש לפרט

 

מסמכי בקשה לרישיון בנק

מסמכי בקשה לרישיון בנק

הנחיות למבקש ​רישיון בנק

תהליך הקמת בנק חדש והנחיות למבקש רישיון בנק