תעודת זהות בנקאית

 דוח מסכם – המלצות הצוות לבחינת הגברת התחרותיות בענף הבנקאות

שאלות ותשובות חדשות תעודת זהות בנקאית – בעקבות פרסום הדוח המסכם

1.               מה השינויים המרכזיים שנערכו בדוח המסכם בהשוואה לדוח הביניים?

בעקבות שמיעת עמדות הציבור לאחר פרסום דוח הביניים החליט הצוות להשאיר על כנן את ההמלצות בדוח הביניים, ובנוסף להוסיף ולעבוד על מספר נושאים שעלו כמשמעותיים ומהותיים ליישום ההמלצות:

א)      הסרת חסם מרכזי לסגירת חשבון ולמעבר מבנק לבנק באמצעות שיפור וייעול תהליך העברת ההרשאות לחיוב חשבון ("הוראות קבע") מהבנק הישן לבנק החדש, באופן שלא יחייב את מעורבותו של הלקוח בתהליך.

ב)      במקביל לפרסום הדוח הסופי מוקם צוות בינמשרדי בראשות אגף שוק ההון, ביטוח וחיסכון במשרד האוצר, לגיבוש הצעדים להעמדת אשראי לעסקים הקטנים ולמשקי הבית ממקורות החיסכון הפנסיוני והסרת החסמים הרגולטוריים הקיימים כיום.

ג)        הוגדרה אוכלוסיית העסקים הקטנים אשר תהנה מתעריפי עמלות קמעונאיים לניהול חשבונם. בהתאם גובש נוסח תיקון חקיקה ליישום ההמלצה.

2.               מה כוללת ההמלצה המקלה באופן משמעותי על סגירת חשבון ומעבר לבנק חדש?

אחד החסמים המרכזיים שזיהה הצוות במעבר מבנק לבנק וסגירת חשבון הוא העברת חיובים על-פי הרשאה מחשבון ישן לחשבון חדש בבנק אחר. משכך בתקופה שבין פרסום דוח הביניים ועד לפרסום הדוח הסופי ובעקבות שמיעת התייחסויות הציבור, קיימו נציגי הצוות פגישות עם גופים שונים במטרה לבחון את ההליך ולאפיין אותו. יישום ההמלצה יוביל לכך שלקוח שיהיה מעוניין לעבור בנק, לא יידרש, מעבר להגשת בקשה לבנק החדש להעברת חיוביו על פי הרשאה, לנקוט בפעולות נוספות, כולל בפעולות מול המוטבים עצמם. בכך תיחסך מהלקוח הטרחה הכרוכה במעבר מבנק לבנק, המהווה גורם מרתיע משמעותי המונע את המעבר בפועל.

3.               מה הם היתרונות שהצוות מצא להקצאת אשראי לעסקים קטנים ולמשקי בית ממקורות החיסכון הפנסיוני?

היתרונות שהצוות מצא הם יתרונות מהותיים הן ללווים והן לחוסכים לפנסיה. מצד אחד, משקי הבית והעסקים הקטנים ייהנו ממקורות אשראי חלופיים לבנקים שיתחרו בפתרונות האשראי הבנקאיים: בהיקף האשראי, בתנאי האשראי ובגובה הריבית הנדרשת עליו. מצד שני, ציבור החוסכים לגיל הפנסיה ייהנה מגיוון תיק החיסכון הפנסיוני שלו ומפיזור רב יותר של סיכוני ההשקעה. יובהר כי מהלך זה מחייב תשתית רגולטורית לניהול אשראי כאמור.

4.               מדוע הוחלט להקים צוות בינמשרדי בראשות אגף שוק ההון, ביטוח וחיסכון במשרד האוצר לגיבוש הצעדים להענקת אשראי ממקורות החיסכון הפנסיוני, והדבר לא נשאר בטיפולו של הצוות?

הצוות בחן במהלך עבודתו דרכים שונות להקצאת אשראי לעסקים הקטנים ולמשקי הבית ממקורות של הגופים המוסדיים, בהם קרנות הפנסיה, בדרך שתטיב גם עם מבקשי האשראי וגם עם החוסכים לפנסיה. מורכבות הקצאת האשראי והניהול שלו, כללי ההשקעה החלים על גופים מוסדיים וכיו"ב מחייבים התייחסות נרחבת ומעמיקה של הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון במשרד האוצר. בנוסף, הישימות להעמדת אשראי שאינו בנקאי לעסקים קטנים ולמשקי בית תגדל עם יישום ההמלצות האחרות בדוח הצוות, כגון הנפקת תעודת זהות בנקאית והרחבת המידע הנמסר ללשכות האשראי.

5.               מה הגדרתו החדשה של עסק קטן בעקבות המלצות הצוות?

הגדרת "עסק קטן" היא בהתאם למחזור העסקים שלו. על פי המלצות הצוות תקרת מחזור העסקים בהגדרת עסק קטן תעלה מ 1 מיליון ש"ח ל 5 מיליוני ₪. גובה מחזור פעילות זה משקף לדעת חברי הצוות פעילות של בית עסק קטן.

6.               מה הן הפעולות האקטיביות שינקטו על ידי הבנקים להפחתת עמלות לעסקים קטנים על פי המלצות הצוות?

על פי המלצות הצוות הבנקים יהיו מחויבים למסור לכל אדם המבקש לפתוח חשבון למטרת ניהול עסק מידע על האפשרות להחלת התעריפון הקמעונאי על חשבון זה אם יעמוד בהגדרת "עסק קטן". בנוסף, הבנק יהיה מחויב למסור לאותו אדם מידע על החלופות השונות העומדות לרשותו להוכחת היותו "עסק קטן".

כמו-כן, יינקטו פעולות הסברה לבתי העסק בנושא הכדאיות בהשתייכות להגדרה של "עסק קטן" לצרכי עמלות ובנושא הזכאות להחלת התעריפון הקמעונאי עליהם בכפוף להמצאת דוחות שנתיים שונים כולל דוח תקופתי למע"מ.

7.               מתי הוחל ביישום המלצות הצוות?

מאז פרסום דוח הביניים ולאחר שמיעת עמדות הציבור, החל הפיקוח על הבנקים ביישום המלצותיו ובפרט יישום ההמלצות שבתחום סמכותו של המפקח על הבנקים או נגיד בנק ישראל. בכלל זה יושמו המלצות רבות מתחום הפיקוח על העמלות.

8.               אילו המלצות יושמו עד כה?

הפיקוח על הבנקים פעל לתיקון כללי הבנקאות (שירות ללקוח)(עמלות), התשס"ח-2008, ובמסגרתו הביא לביטול דמי ניהול ניירות ערך בגין מק"מ ובגין קרנות כספיות; הוספת דרישה לתמחור דיפרנציאלי בגין פעילות בניירות ערך בערוצים שונים; חיוב הבנקים בקביעת עמלת מכסימום לקנייה ומכירה של ניירות ערך; ביטול עמלת המינימום בגין ניהול פיקדון ניירות ערך; ביטול עמלת כרטיס מידע; ביטול עמלת כרטיס משיכת מזומן; ביטול עמלת שינוי מועד חיוב בכרטיס אשראי; העלאת הפטור בעמלת טיפול באשראי ובביטחונות בהלוואות שאינן לדיור מתקרה של 50,000 ש"ח לתקרה של 100,000 ש"ח; ביטול עמלת דמי ניהול עסק קטן; בנוסף, הורה המפקח על הבנקים לבנקים לבצע תמחור מחודש של עמלות בגין פעילות בניירות ערך וכי כל התקשרות למתן הנחות תתבסס על המחיר ולא על שיעורי ההנחה. הנחיות אלה יושמו על ידי הבנקים ב-01.01.2013. ולבסוף ההמלצה להרחבת הפיקוח על עמלת העברת פיקדון ניירות ערך להעברת פיקדון של הלקוח גם אל מחוץ למערכת הבנקאית יושמה באמצעות הוצאת צו הבנקאות (שירות ללקוח)(ביטול הפיקוח על שירות בנקאי מסוים ושינויו במקרה אחר), התשע"ג-2012, שנכנס לתוקף ב-01.01.2013.

9.               מה נותר ליישם ומהם לוחות הזמנים ליישום ההמלצות שבדוח המסכם?

נושא

ההמלצה

אופן היישום

מועד היישום

הגדלת מספר השחקנים בתוך המערכת הבנקאית ומחוצה לה

פעילות גופים מוסדיים במוצרי אשראי וחיסכון בנקאיים

·       הוחלט על הקמת צוות בנושא אשראי קמעונאי בראשות אגף שוק ההון, ביטוח וחיסכון. מטרתו לבחון סוגיות שונות הנוגעות להעמדת אשראי קמעונאי ממקורות החיסכון הפנסיוני.

בכוונת הצוות לסיים את עבודתו עד סוף השנה.

הקמת בנק אינטרנטי

·       הפיקוח על הבנקים יקדם את הטיפול בכל פניה ויוזמה להקמת בנק אינטרנטי בהתאם לתהליך הרישוי שפורסם כנספח לדוח.

פורסם תהליך הרישוי לבנק אינטרנטי.

הקמת אגודות אשראי

·        עבודת מטה להגדרת המאפיינים הייחודיים של אגודות אשראי.

·        קביעת הליכי רישוי ופיקוח בהתאם.

התהליך החל – מונתה פונקציה ייעודית בפיקוח על הבנקים שתפקידה לטפל בנושא זה.

הגברת התחרות בין השחקנים הקיימים

בנקאות אינטרנטית כמנוף לתחרות

·        מתן אפשרות ללקוחות לפתוח חשבון בנק באמצעות האינטרנט.

·        הקלת הליך סגירת חשבון עו"ש והעברתו.

·        פרסום מידע על שיעורי הריבית על הלוואות ועל פיקדונות הנהוגים בפועל.

·        הגברת הנגישות למידע בנקאי עבור אתרי מידע העושים שימוש בכך לצורך השוואה.

נוסח ההצעות לתיקוני החקיקה הראשית  יושלם במהלך שנת 2013.

מידע בידי הלקוח – "תעודת זהות" בנקאית

·        יצירת "תעודת זהות" בנקאית שתאפשר ללקוחות הבנקים לקבל, באופן מרוכז, מידע על פעילותם הבנקאית ועל דירוג האשראי האישי שלהם בבנק.

הפיקוח על הבנקים יגבש את המתווה ליישום התיקונים הנדרשים עד לסוף שנת 2013.

שכלול המידע אודות לווים (Credit Bureau)

·        החל לפעול צוות בינמשרדי בראשות משרד המשפטים בו חברים נציגי משרד האוצר, בנק ישראל, רשות ההגבלים העסקיים ומשרד ראש הממשלה.

·        במסגרת פעילות הצוות ייבחנו פרטי ההמלצות ויישומן ובין השאר, ייקבע הצורך ביישום כל אחת מהן וזאת תוך תיקון חוק שירות נתוני אשראי תשס"ו-2002 והתקנות שהוצאו מכוחו.

משרד המשפטים יגבש את המתווה ליישום התיקון הנדרש עד לסוף שנת 2013.

הסדרת היבטים בשוק האשראי החוץ בנקאי

·        תיקון מנגנון קביעת הריבית, כך שתקרת הריבית תקבע על פי שיעור ריבית הפיגורים הנקבעת על ידי החשב הכללי בתוספת 12 נקודות האחוז והחלתה גם על התאגידים הבנקאיים.

·        מתן אשראי בריבית העולה על הריבית שתקבע תיחשב לעבירה פלילית.

תזכיר לתיקון חוק הסדרת הלוואות חוץ בנקאיות צפוי להתפרסם בתוך חצי שנה מהיום.

במקביל תבחן אפשרות להאחדת דינים עם חוק הריבית תשי"ז – 1957.

צעדים משלימים

המלצות מתחום הפיקוח על העמלות

·        הוחל ביישום המלצות אלו באמצעות תיקון לכללי הבנקאות (שירות ללקוח) (עמלות), התשס"ח-2008.

·        ההמלצות לפקח על העמלה בגין שירות משלוח הודעות ללקוח וצמצום מספר העמלות הקשורות לפעילות במטבע חוץ ייושמו במסגרת עבודת הפיקוח השוטפת.

תיקון זה נכנס לתוקפו ב- .1.1.2013

פעילות לקוחות הבנקים בניירות ערך

·        תמחור דיפרנציאלי בגין פעילות בניירות ערך בערוצים שונים. חיוב הבנקים בקביעת עמלת מכסימום לקנייה ומכירה של ניירות ערך;

·        ביטול עמלות המינימום בגין ניהול פיקדון ניירות ערך;

·        הרחבת הפיקוח על עמלת העברת פיקדון ני"ע להעברת פיקדון של הלקוח גם אל מחוץ למערכת הבנקאית.

·        מתן הנחיה של התאגידים הבנקאיים לבצע תמחור מחדש לעמלות קניה ומכירה של ניירות ערך. בנוסף הורה המפקח כי כל התקשרות למתן הנחות תתבסס על המחיר ולא על שיעורי ההנחה.

·        קביעה כי המחיר המפוקח על העברת פיקדון ניירות ערך מבנק אחד למשנהו יחול גם על העברת פיקדון ניירות ערך אל מחוץ למערכת הבנקאית.

·        המלצה לפעול בתיאום עם רשות ניירות ערך לקביעת עמלה מופחתת להעברת פיקדון ניירות ערך מבתי השקעות למערכת הבנקאית, וכן לאיתור והסרה של חסמים ולעידוד התחרות.

המלצות אלו יושמו במסגרת תיקון לכללי העמלות ונכנסו לתוקף ב- 1.1.2013.

נכנס לתוקף ב- 1.3.2013.

המלצה זו יושמה באמצעות הוצאת צו אשר נכנס לתוקף ב- 01.01.13.

המלצה זו תיושם במסגרת עבודה משותפת של הפיקוח על הבנקים ורשות ניירות ערך.

שמירת הטבות והנחות באשראי ובפיקדונות

·        חיוב הבנקים להותיר את ההטבה כפי שהיא לאורך כל תקופת הפיקדון או ההלוואה.

הפיקוח על הבנקים יפעל ליישום ההמלצה עד לסוף המחצית הראשונה של .2013

המלצות הנוגעות למגזר העסקים הקטנים

הרחבת תחולת התעריפון על אוכלוסייה גדולה יותר של עסקים קטנים בהתאם להגדרה חדשה

·        שינוי הגדרת עסק קטן

מצורף לדוח טיוטת תיקון לכללי העמלות ולכללי גילוי נאות.

ביטול עמלת "דמי ניהול חשבון לעסק קטן"

·        ביטול עמלת "דמי ניהול חשבון לעסק קטן"

יושם במסגרת תיקון כללי העמלות שנכנס לתוקף ב- .1.1.2013

10.            מה הייתה מטרתו של הליך השימוע הציבורי שהתקיים לאחר הגשת דוח הביניים?

מטרת הליך השימוע הציבורי שהתקיים לאחר הגשת דוח הביניים הייתה לאפשר לציבור הרחב ולגופים אשר פעילותם רלבנטית לכתוב בדוח להביע את הסתייגויותיהם מהדוח, להציע הצעות לתיקון ולהעביר חומרים נוספים לצורך גיבוש ההמלצות הסופיות. עמדות הציבור  והחומר הנוסף שהתקבל הובאו בחשבון בעת כתיבת ההמלצות הסופיות, וחלקן ייבחן בעת יישום ההמלצות הלכה למעשה. על המגיבים נמנו בנקים, בתי השקעות, יזמים ומומחים מתחומי הפיננסים, הבנקאות, הטכנולוגיה ועוד.

משכנתא אופטימלית  |  החזרי מס לשכירים | איתור כספים

חישוב פיצויים | מילון הביטוח | אתר הפנסיה האובייקטיבי

תכנון פיננסי אובייקטיבי באתר INFOBIT.CO.IL

 

החל מ-2015 תדעו מה דירוג האשראי שלכם בבנק | בנק ישראל העביר את הדרישות לגבי הרכב ה"תעודת זהות בנקאית" ■ הערכות: התחרות שתתפתח עשויה להביא לירידה של 10% בהכנסות הבנקים