אוקטובר 2016 : התפתחויות בתיק הנכסים הפיננסיים של הציבור ברביע השני של שנת 2016

התפתחויות בתיק הנכסים הפיננסיים של הציבור ברביע השני של שנת 2016

 

ברביע השני של שנת 2016 עלה שוויו של תיק הנכסים בכ- 26 מיליארדי ש"ח (לעומת סוף הרביע הראשון של 2016) ועמד בסופו על כ- 3.34 טריליוני ש"ח.
העלייה בשווי התיק ברביע השני נבעה מהעלייה ביתרת המזומן והפיקדונות ובאג"ח הממשלתיות, אשר קוזזה בחלקה ע"י הירידה בשווי המניות בארץ ובמק"מ.
מתחילת שנת 2016 חלה ירידה של כ- 1.5 נקודות האחוז במשקל הנכסים הסחירים, בהמשך למגמה אשר החלה ברביע השני של שנת 2015, כך שבמצטבר הסתכמה הירידה בכ- 132 מיליארדי ש"ח (7.4%-). בעקבות זאת ירד גם משקלם בכ-4.1 נקודות האחוז במשקלם בסך התיק.
שווי יתרת התיק המנוהל ע"י המשקיעים המוסדיים עלה ברביע השני של שנת 2016 בכ-2.2% (30 מיליארדי ש"ח), ועמד בסוף בסופו על כ-1.4 טריליון ש"ח. העלייה נרשמה במרבית הרכיבים, בעיקר בשווי האג"ח הממשלתיות ובהשקעות בחו"ל אשר קוזזה בחלקה ע"י ירידה בשווי המק"מ.
ברביע השני של שנת 2016, נמשכה מגמת הפדיונות נטו בקרנות הנאמנות (פדיון בסך 4.6 מיליארדי ש"ח, 2.1%-).

סך תיק הנכסים ברביע השני של שנת 2016

מהחטיבה למידע ולסטטיסטיקה בבנק ישראל נמסר, כי ברביע השני של שנת 2016 עלה שוויו של תיק הנכסים בכ- 26 מיליארדי ₪ (0.8%) ועמד בסופו על כ- 3.34 טריליוני ש"ח.
העלייה ברביע זה, נבעה בעיקר מעלייה ביתרת המזומן והפיקדונות (כ-21.4 מיליארדי ש"ח, 1.9%) ובאג"ח הממשלתי (11.7 מיליארדי ש"ח, 1.6%), אשר קוזזה בחלקה ע"י הירידה בשווי המניות בארץ (כ- 18 מיליארדי ש"ח, 3.7%) ובמק"מ (כ-5.6 מיליארדי ש"ח, 9.4%).
משקל תיק הנכסים הפיננסיים של הציבור ביחס לתוצר ירד מעט (0.3- נקודות אחוז) במהלך הרביע ועמד בסוף יוני 2016 על כ-281.7% (תרשים 2 ו-3) זאת לאחר ירידה מצטברת של כ- 15.2 נקודות האחוז בארבעת הרביעים הקודמים. ירידה זו נבעה מקצב עלייה נמוך יותר של תיק הנכסים מאשר קצב עליית התמ"ג.