הדוח השני על היציבות הפיננסית – הדיור והאג"ח במוקד הסיכונים למשק

בנק ישראל פרסם בתאריך 25/01/2015 הדוח החצי-שנתי השני על יציבותה של המערכת הפיננסית המקומית, וניתוחיו מתייחסים לאירועים שהתרחשו עד אמצע דצמבר 2014.  פרסומו של דוח יציבות מעוגן בהגדרת אחת המטרות של בנק ישראל על פי חוק בנק ישראל, התש"ע-2010 – לתמוך ביציבותה של המערכת הפיננסית ובפעילותה הסדירה – והוא מקובל בבנקים המרכזיים של המדינות המפותחות.

דוח היציבות הנוכחי כולל סקירה של הסיכונים ברכיביה השונים של המערכת הפיננסית – הבנקים, חברות הביטוח, הגופים המוסדיים והשווקים הפיננסיים – וכן התייחסות לסוגיית ההנפקות של חברות זרות בשוק אג"ח החברות הישראלי.

המערכת הפיננסית המקומית שמרה בחודשים האחרונים על יציבות חרף זעזוע ביטחוני מקומי וירידה בשיעורי הצמיחה, ועל אף סביבה עולמית מאתגרת, סביבה שהתאפיינה בחוסר ודאות רב מזה שנראה במחצית הראשונה של השנה. הדוח מראה כי שני הסיכונים העיקריים שהמערכת הפיננסית המקומית חשופה אליהם נותרו אלה שצוינו בדוח הקודם (מה-14 ביולי 2014), והוא מוסר עדכון על ההתפתחויות בכל אחד מהם


הלוואות זולות |  עורך דין לבנקים  |  תכנון פיננסי  | איתור חשבון רדום |  מאמרים פשוטים |  תשלומי חשמל


 

הסיכון המרכזי הנשקף ליציבותה של המערכת הפיננסית המקומית טמון בחשיפתם הגבוהה של המערכת הבנקאית ושל משקי הבית לשוק הדיור.

ברבעונים השני והשלישי אמנם ניכרה האטה בשוק הדיור – היקף העסקאות ירד ועליות המחירים המהירות נבלמו – אולם נראה כי ההאטה נבעה מהמתנה לתכניות השונות שהממשלה תכננה בשוק הדיור; העיכוב באישור התכניות, ולאחר מכן ההקפאה של חלקן עקב הקדמת הבחירות, הוליכו לקראת תום השנה להתחדשות הביקוש. למערכת הבנקאית חשיפה גבוהה למשכנתאות ולענף הבינוי והנדל"ן, והדירות מהוות חלק מרכזי בתיק הנכסים של משקי הבית. על כן, כפי שציין גם הדוח הקודם, המערכת הפיננסית חשופה לסיכון של ירידה חדה במחירי הדירות, אם כתוצאה מזעזוע (מקומי או חיצוני) שיוביל לעליית ריביות חדה ומהירה, ואם כתוצאה ממיתון שיפגע בהכנסות הלוֹוים. כל אחד מתרחישים אלו, או שילוב של שניהם, עלול להקשות על משקי הבית והקבלנים לעמוד בהתחייבויותיהם וכך לפגוע ביחסי ההון של הבנקים.

המערכת הפיננסית חשופה גם לתמחור חסר של הסיכונים בשוק אג"ח החברות, על רקע סביבת הריביות הנמוכה בישראל ובעולם – גורם שמשפיע על התמחור בשוק זה ובשוקי הנכסים בכלל.

אמנם לאחר פרסום הדוח הקודם נבלמה מגמת הירידה במרווחים בשוק אג"ח החברות – ובדצמבר הם אף עלו, לצד עלייה מתונה בפער התשואות לעומת חו"ל – אולם רמת המרווחים עדיין נמוכה. במקביל חלה עלייה בגיוס החוב נטו של חברות ישראליות וכן גדל היקף הנפקות האג"ח של חברות זרות בבורסה בתל אביב.