המדד המשולב למצב המשק לחודש יוני עלה ב-0.3%

המדד המשולב למצב המשק לחודש יוני עלה ב-0.3%

בנק ישראל מודיע היום כי מדד המשולב למצב המשק לחודש יוני עלה ב-0.3%, קצב מעט גבוה מאשר בחודש שעבר והוא מצביע על המשך התרחבות של הפעילות במשק. בהסתכלות רחבה יותר, קצב עליית המדד בשלושת החודשים האחרונים מעט מתון מזה ששרר, בממוצע, בשנה וחצי שקדמו להן (כ-0.4%). האטה זו נובעת מהירידות שנרשמו במספר רכיבים בחודשיים האחרונים (לוח 2).  

המדדים לחודשים הקודמים עודכנו קלות כלפי מטה (לוח 1). זאת בעיקר בשל הירידה במדדי הייצור התעשייתי ומדדי הפדיון בחודש מאי. לוח 2 מציג את התפתחות רכיבי המדד בחודשים האחרונים.

מה זה מדד משולב הנבדק על ידי בנק ישראל 

​מדד המשולב לבחינת מצב המשק הוא אינדיקטור סינתיטי לאבחון כיוון התפתחותה של הפעילות הריאלית בזמן אמת, והוא מחושב על סמך 10 אינדיקטורים שונים: מדד הייצור התעשייתי, מדדי הפדיון בשירותים ובמסחר, היבוא של מוצרי צריכה, היבוא של תשומות לייצור, יצוא הסחורות, יצוא השירותים, מספר משרות השכיר במגזר הפרטי, שיעור המשרות הפנויות ומספר התחלות הבנייה.

 

לוח 1: עדכונים לאחור במדד המשולב

עדכון משולב (באחוזים)

נתון קודם

נתון חדש

יוני

 

0.32

מאי

0.28

0.25

אפריל

0.38

0.34

מרץ

0.40

0.39

 

לוח 2: השינויים ברכיבי המדד בחודשים האחרונים

(שיעורי שינוי חודשיים  באחוזים, אלא אם כן צוין אחרת)

 

יוני

מאי

אפריל

מרץ

מדד הייצור התעשייתי (ללא כריה וחציבה)

 

-4.1

2.6

3.9

מדד הפדיון בשירותים (ללא  חינוך ומינהל ציבורי)

 

-2.0

0.6

0.8

מדד הפדיון במסחר הקמעונאי

 

-3.7

2.3

2.1

יבוא מוצרי הצריכה1

-0.5

-1.9

2.4

4.1

יבוא התשומות לייצור (ללא דלקים)[1]

-4.0

0.6

4.4

-2.5

יצוא הסחורות (ללא חקלאות) 1

-1.5

-0.3

-4.8

9.9

יצוא השירותים (ללא תחבורה) 1

   

3.7

0.2

משרות השכיר – במגזר הפרטי

   

0.0

-0.1

שיעור המשרות הפנויות מסך המועסקים במגזר העסקי[2]

3.8

3.8

3.8

3.8

התחלות בנייה[3]

     

-18.3

 

[1] מדדי סחר החוץ הם כמותיים (בשונה ממדדי סחר החוץ החודשיים של הלמ"ס).

[2] שיעור המשרות הפניות נכלל במדד ברמתו, מנוכה עונתיות ומוחלק.

[3]  מכיוון שהלמ"ס הפסיק לפרסם נתונים חודשיים על התחלות הבניה, החל מיולי 2016 שונתה שיטת חישוב רכיב התחלות הבניה במדד. הרכיב מחושב בתדירות רבעונית והשינוי (באחוזים, מנוכה עונתיות) מיוחס לחודש האחרון ברבעון עבורו פורסם.