23/05/2016 ריבית בנק ישראל נשארה ללא שינוי

ריבית לחודש יוני 2016

בנק ישראל

הוועדה המוניטרית החליטה להותיר את הריבית לחודש יוני 2016 ללא שינוי ברמה של 0.1%

חגיגת הכסף הזול בישראל ממשיכה חודש נוסף

סיכום הדיונים המוניטריים לקראת החלטת הריבית לחודש יוני 2016 יפורסמו ב-6/6/2016

החלטת הריבית לחודש יולי 2016 תתפרסם ביום שני ה-27/6/2016, בשעה 16:00

תנאי הרקע

נתוני האינפלציה: מדד המחירים לצרכן עלה באפריל ב-0.4%, שיעור נמוך במעט מזה שצפו בממוצע החזאים – 0.5%. בסעיף ההלבשה וההנעלה נרשמה עלייה עונתית (3.7%), ובסעיף הריהוט והציוד לבית – ירידה עונתית (0.8%-). סעיף התחבורה והתקשורת עלה (1.5%) בהשפעת עלייה במחיר הדלק ועלייה עונתית במחיר הנסיעות לחו"ל. מנגד, סעיף המזון ירד (0.3%-)  בשיעור מתון בהתחשב בצעדים שהממשלה נקטה לביטול מכסים על מוצרי מזון. בניכוי עונתיות ירד המדד ב-0.2%. ב-12 החודשים האחרונים נרשמה אינפלציה שלילית בשיעור של 0.9%, לעומת אינפלציה שלילית בשיעור של 0.7% ב-12 החודשים שהסתיימו במרץ. בניכוי ההשפעה הישירה של מחירי האנרגיה והפחתות המחירים האדמיניסטרטיביות נרשמה ב-12 החודשים האחרונים אינפלציה של 0.4%. מחירי הרכיבים המייצגים את המוצרים הסחירים במדד ירדו ב-12 החודשים האחרונים ב-3.6%, ומחירי הרכיבים המייצגים את המוצרים הבלתי סחירים עלו ב-0.6%.

תחזיות האינפלציה והריבית: החודש נרשמה מגמה מעורבת בציפיות לאינפלציה לשנה מהמקורות השונים: הציפיות הנגזרות משוק ההון עלו ל-0.3% (לעומת 0.1% בחודש שעבר), הציפיות הנגזרות מהריביות הפנימיות של הבנקים עלו ל-0.25% (לעומת 0.1% בחודש שעבר), והחזאים צופים בממוצע עלייה של 0.7% ב-12 המדדים הקרובים (לעומת 0.8% בחודש שעבר). בציפיות פורוורד לטווחים הבינוניים נרשמו ירידות, בשעה שהציפיות לטווח הארוך נותרו יציבות: הציפיות לשנה השנייה ירדו ב-0.25 נק' האחוז, ל-0.7%, והציפיות לשנה השלישית ול-3 עד 5 שנים ירדו ב-0.1—0.15 נק' האחוז (ל-1.2% ול-1.3%, בהתאמה), בשעה שהציפיות לטווחים הארוכים (5 עד 10 שנים) נותרו בסביבת מרכז היעד, ברמה של 2.2%. תוואי עקום המק"ם ועקום התלבור נותרו ללא שינוי, והם אינם מצביעים על שינוי צפוי בריבית בשנה הקרובה. על פי ממוצע תחזיות החזאים, הריבית צפויה להישאר ברמתה הנוכחית בחודשים הקרובים.

הפעילות הריאלית: האומדן הראשון לנתוני החשבונאות הלאומית מצביע על האטה בקצב הצמיחה: התוצר צמח ב-0.8% (נתוני החשבונאות הלאומית מנוכי עונתיות, במונחים שנתיים), והתוצר העסקי התכווץ ב-0.4%. היצוא (ללא יהלומים וחברות הזנק) התכווץ בשיעור חד, 12.9%, והדבר מבטא חולשה הן של יצוא הסחורות והן של יצוא השירותים. הצריכה הפרטית צמחה ב-4% והיא  ממשיכה להוביל את הצמיחה, בדגש על הצריכה השוטפת. הצריכה הציבורית צמחה ב-2.5%, וההשקעה בענפי המשק, למעט או"מ, צמחה ב-8.1%, אך זוהי בעיקר תוצאה של השקעה בבנייה ובכלי תחבורה שכן ההשקעה במכונות וציוד ירדה ב-3.4%. נתוני סחר החוץ (במונחים דולריים שוטפים, ינואר-אפריל לעומת ארבעת החודשים הקודמים) מעידים כי שלושת ענפי היצוא התעשייתי המרכזיים – הכימיקלים, התרופות והרכיבים האלקטרוניים – ירדו בכ-15%, בשעה שהענפים האחרים עלו ב-1%. יצוא השירותים אינו צומח זה כשנה וחצי. נמשכה העלייה המתונה שניכרה בחודשים האחרונים ביבוא הסחורות, בעיקר במוצרי הצריכה ונכסי ההשקעה. מדד אמון הצרכנים של הלמ"ס ירד באפריל אולם הוא מצוי עדיין ברמה גבוהה. המדד של בנק הפועלים הראה שיפור באפריל, ורמתו דומה לזו של השנה האחרונה. מדד מנהלי הרכש עלה באפריל ל-50.5 נקודות.

 

שוק העבודה: התמונה העולה משוק העבודה מוסיפה להיות חיובית. סקר כח האדם לאפריל הצביע, בקרב גילי העבודה העיקריים (64-25) על ירידה קלה בשיעור האבטלה (4.4% לעומת 4.5% במרץ), ועליה בשיעור התעסוקה (76.9% לעומת 76.3%) וההשתתפות (80.5% לעומת 79.8%). התמונה החיובית מתבטאת גם  בגידול מואץ בשכר הנומינלי על פני כל ענפי המשק.  השכר הריאלי עלה בדצמבר-פברואר ב-0.6% ביחס לשלושת החודשים שקדמו להם (מנוכה עונתיות), בשעה שהשכר הנומינלי עלה ב-0.5%. מספר משרות השכיר מוסיף להיות גבוה, אולם הוא נותר כמעט ללא שינוי החל מאוקטובר 2015. תקבולי מס הבריאות בפברואר-אפריל עלו (נומינלית) ב-5.3% לעומת התקופה המקבילה אשתקד, והם משקפים את העלייה בתעסוקה ובשכר.

נתוני תקציב הממשלה: העודף המקומי המצטבר (ללא אשראי נטו) בפעילות הממשלה הסתכם בינואר-אפריל 2016 ב-0.2 מיליארד ש"ח, בהשוואה לעודף של כ-2.9 מיליארדים בתקופה המקבילה אשתקד, והוא גבוה ב-1.7 מיליארד ש"ח מהתוואי העונתי התואם את יעד הגירעון לשנת 2016. הסטייה משקפת הכנסות נמוכות מהתוואי ב-1.9 מיליארד ש"ח והוצאות נמוכות בכ-3.6 מיליארד ש"ח (בעיקר בסעיף תשלומי ריבית, קרן לביטוח לאומי וסבסוד אשראי). גביית המסים באפריל עמדה על 21.3 מיליארדי ש"ח, סכום נמוך בכ-0.7 מיליארד מהתוואי העונתי התואם את אומדן ההכנסות ממסים. גביית המסים בינואר-אפריל השנה הייתה גבוהה ריאלית בכ-3.7% מהגבייה בתקופה המקבילה אשתקד (עלייה של 5.5% על פי האומדן המנכה פעולות חריגות ושינויי חקיקה). גביית המע"מ המקומי ברוטו עלתה ריאלית בכ-4.6% לעומת אפריל אשתקד (בכ-11.3% בניכוי השפעת שינויי חקיקה).

 

שוק המט"ח: מאז הדיון המוניטרי שהתקיים ב-20/4/16, ועד ל-20/5/16, נחלש השקל מול הדולר ב-3%, ובמונחי שער החליפין הנומינלי האפקטיבי הוא נחלש ב-1.6%. ב-12 החודשים האחרונים נרשם ייסוף של 3.3% בשער החליפין הנומינלי האפקטיבי.

שוקי ההון והכספים: מאז הדיון המוניטרי שהתקיים ב-20/4/16, ועד ל-19/5/16, ירד מדד ת"א 25 בכ-6.7%, בעיקר בשל חולשה בענף הפארמה. עקומי התשואות באפיק הממשלתי השתטחו קלות, בעיקר באפיק הצמוד. עקום המק"ם נסחר בתשואה שנעה סביב ריבית בנק ישראל. פרמיית הסיכון של ישראל, כפי שהיא נמדדת על ידי מרווח ה-CDS ל-5 שנים, לא השתנתה מהותית והיא עומדת על כ-75 נקודות בסיס.

כמות הכסף: ב-12 החודשים שהסתיימו באפריל עלה המצרף המוניטרי M1 (המזומן שבידי הציבור + פיקדונות העו"ש) ב-25.4%, והמצרף M2 (M1 + הפיקדונות הלא-צמודים עד שנה) עלה ב-11.3%.

שוק האשראי: המגזר העסקי (ללא בנקים וחברות ביטוח) הנפיק באפריל אג"ח בהיקף של 5.1 מיליארדי ש"ח, לאחר שבמרץ עמד היקף ההנפקות על 1.8 מיליארד בלבד. ממוצע ההנפקות החודשי בשנה האחרונה עומד על כ-2.4 מיליארדי ש"ח. היקף הפדיונות מקרנות הנאמנות הולך ומצטמצם מתחילת השנה, ובאפריל נרשמו פדיונות של 0.9 מיליארד ש"ח. הקרנות המתמחות באג"ח תאגידיות  ובמניות בארץ אף עברו לצבירה חיובית בחודשים האחרונים. מרווחי האג"ח התאגידיות המשיכו לרדת במרבית הענפים ועמדו בתחילת מאי על 3.8 נקודות אחוז בממוצע. בחודש אפריל עמד היקף נטילתן של המשכנתאות החדשות על 4.7 מיליארדי ש"ח, וזרם המשכנתאות ב-12 החודשים האחרונים מוסיף להיות גבוה – כ-65 מיליארדי ש"ח. שיעור המשכנתאות שניתנו לרכישת דירות להשקעה יורד, ובמרץ הוא עמד על 14.3%. בהמשך למגמה שהסתמנה בשנה האחרונה, הריבית על המשכנתאות החדשות עלתה באפריל במרבית המסלולים – הריבית המשתנה הלא-צמודה, הקבועה הצמודה והקבועה הלא-צמודה עלו ב-0.05—0.13 נק' האחוז, ואילו הריבית המשתנה הצמודה למדד ירדה ב-0.09 נק' האחוז.

שוק הדיור: סעיף הדיור במדד המחירים לצרכן עלה באפריל ב-0.2%, לאחר שבמרץ הוא עלה ב-0.4%. קצב עלייתם של מחירי הדירות התמתן מעט בחודשים האחרונים אך הוא ממשיך להיות גבוה: מחירי הדירות עלו בפברואר-מרץ ב-0.4% וב-12 החודשים שהסתיימו במרץ הם עלו ב-6.9%, לעומת 7.2% בחודש שעבר. הפעילות בשוק מוסיפה להיות ערה, ובמרץ בוצעו 8,200 עסקאות, בדומה למספר הממוצע בארבעת החודשים שקדמו לו. תמהיל הרוכשים נותר ללא שינוי ניכר, וחלקם של רוכשי דירה ראשונה ומשפרי דיור עמד על 82%. היקף המכירות של דירות חדשות עמד במרץ על 2,700 דירות, גבוה מהממוצע בארבעת החודשים שקדמו לו (כ-2,400). מלאי הדירות החדשות למכירה נותר במרץ ללא שינוי, כ-26,700 דירות, אך נתוני החודשים האחרונים תוקנו משמעותית כלפי מטה.

המשק העולמי: הנתונים שהתקבלו החודש ממשיכים להצביע על חולשה בכלכלה העולמית. החולשה מתמקדת במשקים המתעוררים, אך נתוני הרבעון הראשון הצביעו על איבוד מומנטום גם בארה"ב ובבריטניה. כמו כן נמשכת האטה בקצב הגידול של הסחר העולמי. למרות החולשה והאינפלציה הנמוכה, הבנקים המרכזיים העיקריים לא נקטו צעדי הרחבה נוספים. בארה"ב צמח התוצר ברבעון הראשון ב-0.5% בלבד, והצריכה הפרטית ממשיכה להוביל את הצמיחה. מספר המשרות שנוספו לשוק באפריל, כ-170 אלף, אכזב, אך האבטלה נותרה נמוכה ונמשכת עליית השכר. מדדים מקדימים מצביעים על המשך חולשה בתעשייה ומאידך על מומנטום חיובי בשירותים. מפרוטוקול הדיון של ה-FOMC באפריל עולה שחברי הועדה אינם פוסלים את האפשרות שהתנאים הכלכליים יחייבו אותם להעלות את הריבית בפגישתם ביוני, ובעקבות זאת עלתה ההסתברות שהשווקים מייחסים להעלאה כזו. באירופה נרשמה צמיחה בשיעור רבעוני גבוה יחסית של 0.5%, ונתוני הציפיות נותרו חיוביים, אולם נתוני הייצור התעשייתי והמכירות הקמעונאיות למרץ מצביעים על צמיחה מתונה יותר בהמשך השנה, והאינפלציה השנתית שבה וירדה לשיעור שלילי – 0.2%-. התפתחויות פוליטיות ממשיכות להוות סיכון משמעותי להמשך הצמיחה באירופה, וכלכלת בריטניה מושפעת לרעה מאי-הוודאות לגבי תוצאות משאל העם הצפוי בנוגע לפרישתה מן האיחוד האירופי. יפן צמחה ברבעון הראשון בשיעור רבעוני של0.4%, אך אינדיקטורים לפעילות מוסיפים להצביע על חולשה והבנק המרכזי שב והוריד את תחזית האינפלציה. בסין הצביעו נתוני הפעילות על צמיחה בקצב דומה לקצב בחודשים הקודמים, תוך הגדלה משמעותית בהיקף האשראי. ברוסיה וברזיל נמשכת חולשה, בשעה שכלכלת הודו בולטת לטובה בקרב המשקים המתעוררים. במחירי הסחורות נמשכה במהלך החודש תנודתיות, ובסיכומו עמד מחיר חבית נפט על כ-49$ (לעומת 43$ בחודש הקודם).

 

הגורמים העיקריים להחלטה

ההחלטה להותיר את הריבית לחודש יוני ללא שינוי ברמה של 0.1%, עקבית עם מדיניות מוניטרית שנועדה להחזיר את האינפלציה אל תוך יעד יציבות המחירים של 1% עד 3% ולתמוך בצמיחה תוך שמירה על היציבות הפיננסית. העמקת הירידה ביצוא בחודשים האחרונים מחזקת את הערכת הוועדה המוניטרית, על פיה לאור ההתפתחויות בסביבת האינפלציה, בצמיחה בישראל ובכלכלה העולמית, בשער החליפין, וכן במדיניות המוניטרית של הבנקים המרכזיים העיקריים, המדיניות המוניטרית תיוותר מרחיבה למשך זמן רב.

  • סביבת האינפלציה ממשיכה להיות  נמוכה, תוך שחלו בה החודש התפתחויות שונות: מדד אפריל עלה, אך בשיעור נמוך מהצפוי; בציפיות לטווחים השונים חלו שינויים בכיוונים שונים, אך הציפיות לטווחים הבינוניים והארוכים ממשיכות להיות מעוגנות בתוך תחום היעד.
  • האומדן הראשון לנתוני החשבונאות הלאומית מצביע על התכווצות מדאיגה ביצוא, לאחר קפאון מתמשך בו, בעוד הצריכה הפרטית ממשיכה להוביל את הצמיחה, בתמיכת הריבית הנמוכה ועליית השכר במשק. מנגד, התמונה העולה מנתוני שוק העבודה ממשיכה להיות חיובית, ומתבטאת ברמה נמוכה של אבטלה, רמה גבוהה של תעסוקה, עלייה בשכר, ושיעור גבוה של משרות פנויות.
  • בפעילות הכלכלית העולמית ממשיכה להסתמן חולשה המתמקדת במשקים המתעוררים,  וברבעון הראשון גם בארה"ב ובבריטניה, ונמשכת האטה בצמיחת הסחר העולמי. ההתאוששות באירופה ממשיכה להיות שברירית. הבנקים המרכזיים העיקריים המשיכו את ההרחבה המוניטרית, אך לא העמיקו אותה, והמועד הצפוי בשווקים להעלאת ריבית בארה"ב הוקדם, לאחר שנדחה בחודשים הקודמים.
  • מאז הדיון המוניטרי שהתקיים ב-27/3/16, ועד ל-19/4/16, נחלש השקל מול הדולר ב-3%, ובמונחי שער החליפין הנומינלי האפקטיבי הוא נחלש ב-1.6%. ב-12 החודשים האחרונים נרשם ייסוף של 3.3% בשער החליפין הנומינלי האפקטיבי, ורמת שער החליפין ממשיכה להקשות על צמיחת היצוא והמגזר הסחיר.
  • קצב עליית מחירי הדירות התמתן מעט בחודשים האחרונים אך ממשיך להיות גבוה. כמו כן, נמשך היקף גבוה של נטילת משכנתאות, למרות עלייה בריבית עליהן בחודשים האחרונים.

הוועדה המוניטרית סבורה שהסיכונים להשגת יעד האינפלציה נותרו גבוהים, והסיכונים לצמיחה גברו. בנק ישראל ימשיך לעקוב אחר ההתפתחויות הכלכליות בישראל ובעולם, ובשווקים הפיננסיים. בנק ישראל ישתמש בכלים העומדים לרשותו, ויבחן את הצורך בשימוש בכלים שונים, על מנת להשיג את מטרותיו – יציבות מחירים, עידוד התעסוקה והצמיחה, ותמיכה ביציבות המערכת הפיננסית – ובהיבט הזה, ימשיך לעקוב אחר ההתפתחויות בשוקי הנכסים ובכלל זה שוק הדיור.