ריבית פריים חודש יולי : הריבית ללא שינוי ברמה של 0.1% ריבית פריים 1.6%

עדכון מאי 2020 ריבית בנק ישראל ללא שינוי 0.1% ריבית פריים 1.6% עם אינפלציה שלילית לפרטים נוספים מחשבון ריבית וסקירת ריביות הבנקים לחצו – קישור לסיקור ריביות מעודכן 

ריבית בנק ישראל ירדה פסח 2020 אתר בנק ישראל 

ריבית בנק ישראל ירדה פסח 2020 אתר בנק ישראל

ריבית פריים חודש יולי

שער הריבית 0.1% ריבית פריים 1.6%

 

הנימוקים להחלטת הריבית של בנק ישראל להשאיר גם בחודש יולי את שער הריבית 0.1% ריבית פריים 1.6%

 

נתוני האינפלציה: מדד המחירים לצרכן עלה במאי ב-0.3%, שיעור גבוה במעט מזה שצפו בממוצע החזאים – 0.2%. סעיף הפירות והירקות עלה משמעותית (4.4%), וגם סעיף השונות עלה (0.9%). אף סעיף לא ירד במידה משמעותית. ב-12 החודשים האחרונים נרשמה אינפלציה שלילית בשיעור של 0.8%, לעומת אינפלציה שלילית בשיעור של 0.9% ב-12 החודשים שהסתיימו באפריל.
תחזיות האינפלציה והריבית: החודש חלה עלייה קלה בציפיות לאינפלציה לשנה, על רקע עלייה במחירי הנפט, פיחות השקל, עליות שכר במשק, והמשך הצמיחה של הצריכה הפרטית. הציפיות הנגזרות משוק ההון עלו ל-0.4% (לעומת 0.3% בחודש שעבר), הציפיות הנגזרות מהריביות הפנימיות של הבנקים עלו ל-0.3% (לעומת 0.25% בחודש שעבר), והחזאים צופים בממוצע עלייה של 0.8% ב-12 המדדים הקרובים (לעומת 0.7% בחודש שעבר).

שוק הדיור: סעיף הדיור במדד המחירים לצרכן נותר במאי ללא שינוי, לאחר שבאפריל הוא עלה ב-0.2%. קצב עלייתם של מחירי הדירות ממשיך להיות גבוה: מחירי הדירות עלו במרץ-אפריל ב-1.2%, וב-12 החודשים שהסתיימו באפריל הם עלו ב-7.8%, לעומת 7.2% ב-12 החודשים שהסתיימו במרץ. הפעילות בשוק מוסיפה להיות ערה, ובאפריל בוצעו 7,700 עסקאות – נמוך מעט מהממוצע השנתי (8,100 עסקאות לחודש). היקף המכירות של דירות חדשות עמד באפריל על 2,600 דירות, בדומה לממוצע החודשי בשנה האחרונה. מלאי הדירות החדשות גדל באפריל לכ-27,400 דירות – המלאי הגבוה ביותר מסוף 2014. במהלך השנה האחרונה מסתמנת ירידה במספר התחלות הבנייה והתארכות במשך הבנייה, אולם קצב ההתחלות השנתי עדיין גבוה – כ-47,000 בארבעת הרבעונים האחרונים.

שוק העבודה: התמונה העולה משוק העבודה מוסיפה להיות חיובית. סקר כוח האדם למאי בקרב גילי העבודה העיקריים (25—64) הצביע על ירידה בשיעור האבטלה (מ-4.3% באפריל ל-4.1%), עלייה קלה בשיעור התעסוקה (מ-77.0% ל-77.1%) ויציבות בשיעור ההשתתפות (80.4%). נמשכת עליית השכר בכל ענפי המשק; השכר הריאלי בינואר-מרץ עלה ב-1.5% ביחס לשלושת החודשים שקדמו להם (מנוכה עונתיות), בשעה שהשכר הנומינלי עלה ב-1.3%.
נתוני תקציב הממשלה: העודף המקומי המצטבר (ללא אשראי נטו) בפעילות הממשלה הסתכם בינואר-מאי 2016 ב-2.3 מיליארדי ש"ח, בהשוואה לעודף של כ-2.8 מיליארדים בתקופה המקבילה אשתקד, והוא גבוה ב-3.5 מיליארדי ש"ח מהתוואי העונתי התואם את יעד הגירעון לשנת 2016. הסטייה משקפת הכנסות גבוהות מהתוואי ב-1.7 מיליארד ש"ח והוצאות נמוכות בכ-1.8 מיליארד.

הערכת חטיבת המחקר: החודש עדכנה חטיבת המחקר את התחזית המקרו-כלכלית, אשר משקפת הערכה ראשונית הנסמכת על אומדני קרן המטבע, להשלכות ה-Brexit על הכלכלה העולמית. הודעת התחזית מתפרסמת במקביל להודעה זו. בהשוואה לתחזית הרבעונית הקודמת, התחזית הנוכחית משקפת הערכה דומה לגבי התפתחות האינפלציה והערכות מתונות יותר ביחס לריבית ולצמיחה:

שוק המט"ח: מאז הדיון המוניטרי שהתקיים ב-22/5/16, ועד ל-24/6/16, נחלש השקל מול הדולר ב-0.4%, ושער החליפין האפקטיבי כמעט לא השתנה – נרשם ייסוף של 0.1%. ביום המסחר שלאחר משאל העם בבריטניה לא נרשם שינוי משמעותי בשער החליפין האפקטיבי, למרות תנודות בשערי החליפין הצולבים. גם בהסתכלות על 12 החודשים האחרונים נרשם ייסוף של 0.1% במונחי שער החליפין הנומינלי האפקטיבי.
שוקי ההון והכספים: מאז הדיון המוניטרי שהתקיים ב-22/5/16, ועד ל-23/6/16, עלה מדד ת"א 25 בכ-0.4%. בשוק האג"ח הממשלתיות נרשמו ירידת תשואות קלה בעקום הנומינלי ועלייה קלה בעקום הצמוד. עקום המק"ם נסחר בתשואה שנעה סביב ריבית בנק ישראל. פרמיית הסיכון של ישראל, כפי שהיא נמדדת על ידי מרווח ה-CDS ל-5 שנים, עלתה לרמה של 85 נקודות בסיס. תגובת שוק ההון בישראל למשאל העם בבריטניה הייתה מתונה יחסית לחו"ל: ב-25.6, יום המסחר בישראל שלאחר משאל העם בבריטניה, ירד מדד 25 ב-3.2%, והתשואה על האג"ח הממשלתיות ירדה ב-10 נ"ב.
כמות הכסף: ב-12 החודשים שהסתיימו במאי עלה המצרף המוניטרי M1 (המזומן שבידי הציבור + פיקדונות העו"ש) ב-25%, והמצרף M2 (M1 + הפיקדונות הלא-צמודים עד שנה) עלה ב-11.3%.
שוק האשראי: המגזר העסקי (ללא בנקים וחברות ביטוח) הנפיק במאי אג"ח בהיקף של 2.3 מיליארדי ש"ח, לאחר שבאפריל עמד היקף ההנפקות על 5.1 מיליארדים. ממוצע ההנפקות החודשי בשנה האחרונה עומד על כ-2.6 מיליארדי ש"ח. היקף הפדיונות מקרנות הנאמנות נותר גבוה במאי ועמד על 1.5 מיליארד ש"ח.
המשק העולמי: תוצאות משאל העם בבריטניה התקבלו בהפתעה בשווקים הפיננסיים והובילו לתנודתיות גבוהה.

סיכום הדיונים המוניטריים לקראת החלטת הריבית לחודש יולי 2016 יפורסמו ב-11/7/2016.
החלטת הריבית לחודש אוגוסט 2016 תתפרסם ביום שני ה-25/7/2016, בשעה 16:00