החוב במשק – החוב העסקי גדל , החוב הפרטי יורד

בסקירת תפתחות החוב במשק בחודשיםפברואר-מרץ 2014 , שפרסם בנק ישראל עולים הנתונים הבאים.

  • יתרת החוב של המגזר העסקי עלתה בחודש פברואר ב-0.3% לגובה של כ-779 מיליארד ש"ח העליה בחוב ההמגזר העסקי מוסברת בעליה בנטלית הלוואות מהציבור והבנקים. טבלת החוב של המגבר העסקי מוצג בעמוד זה באתר bankim.info
  • יתרת החוב של משקי הבית ירדה בכ-1.3 מיליארדי ש"ח (0.3%-) ועמדה בסוף החודש על כ-409 מיליארד ש"ח. הירידה בחוב משקי הבית מוסברת בהחזר חוב קיים לעומת גיוס נמוך יותר של הלוואות וחובות חדשים של משקי הבית .

 

  יתרות, מיליארדי ₪
12-2012 12-2013 02-2014 12-2013 01-2014 02-2014
1. חוב לבנקים       400.0       383.5     382.9     383.5      383.2     382.9
2. אג"ח סחיר בישראל       163.5       163.3     164.2     163.3      162.9     164.2
3. אג"ח לא סחיר והלוואות לא בנקאיות6         78.4         81.3       82.8       81.3       81.7       82.8
4. חוב שגויס בחו"ל 2       152.7       148.5     149.4     148.5      149.7     149.4
סך החוב של המגזר העסקי       794.6       776.5     779.4     776.5      777.4     779.4
  אומדן שינוי כמותי, מיליארדי ₪
2012 2013 2014 * 12-2013 01-2014 02-2014
1. חוב לבנקים         -5.3        -13.4       -0.7       -3.5        -0.7       -0.0
2. אג"ח סחיר בישראל         -1.4           0.0        2.3       -1.6         0.2         2.1
3. אג"ח לא סחיר והלוואות לא בנקאיות6           6.2           2.8        0.9       -1.1         0.8         0.1
4. חוב שגויס בחו"ל 2           8.0         10.7       -0.2        1.1        -0.0       -0.2
סך החוב של המגזר העסקי           7.5           0.1        2.2       -5.2         0.3         1.9