דוח המדיניות המוניטרית למחצית השנייה של 2013

דוח המדיניות המוניטרית מוגש לממשלה פעמיים בשנה והוא כולל סקירה של נתונים עקריים בתחום יציבות המחריים במשק הישראלי וניתוח מגמות בתחום יציבות המחירים  להלן עקרי תוצאות הדוח .

הריבית במשק – במחצית הנסקרת הפחיתה הוועדה המוניטרית את הריבית לאוקטובר ב-0.25 נקודת אחוז, מ 1.25%  ל1%,

קצב האינפלציה במשק  –  מדד המחירים לצרכן עלה בתקופה הנסקרת ב-0.5 אחוז, ובניכוי עונתיות הוא עלה בכ-0.7 אחוז– קצב עלייה שנתי נמוך במעט 

הדיור ממשיך לעלות ובנק ישראל ממשיך לישון – מחירי הדירות המשיכו לעלות, וב-12 החודשים שהסתיימו באוקטובר עלו המחירים ב-8 אחוזים

הפעילות הריאלית המקומית:קצב הגידול בתוצר המקומי הוסיף להיות מתון והיצוא ממשך לעמוד במקום

הסביבה הכלכלית העולמית הפעילות הריאלית העולם הוסיפה להיות ממותנת ותחזיות הצמיחה ל-2014 המשיכו להתעדכן כלפי מטה

הדולר במדרון – נרשמם פיחות של כ 5% בשער הדולר

השווקים הפיננסיים: במהלך התקופה הנסקרת עלה מדד ת"א 25 בכ-11 אחוזים והגיע לרמה גבוהה מבחינה היסטורית. ה

והריי התחזית: שיעור האינפלציה יעמוד  על 3.5 אחוזים (ועל 2.6 אחוזים בניכוי ההשפעה של הפקת הגז מקידוח "תמר"). תחזית צמיחה זו דומה לתחזית הצמיחה בתחזית הקודמת של חטיבת המחקר (מספטמבר). התחזית לגבי צמיחת התוצר ב-2014 וב-2015, בניכוי התרומה של הפקת הגז, התעדכנה כלפי מעלה תוך עדכון כלפי מעלה של הצריכה הפרטית והיצוא, וזאת כתוצאה משיפור בהערכות 

לדוח המלא לחץ כאן 

 

[si-contact-form form='1']