המדד המשולב עלה ב 0.2%

במדד המשולב מציג תחזית צמיחה אופטימית למשק הישראלי . בחודש דצמבר עלה המדד המשולב בשיעור של 0.2% כך עולה מפרסום של בנק ישראל מתאריך 19/01/2014.  במדד החדש אין שינוי ביחס למגמה מהחודשים האחרונים.

המדד המשולב בוחן את מידת הלחץ בשווקים הפיננסיים על בסיס יומי.

עליית המדד המשולב היא אידיקציה לצמיחת המשק בקצב יציב בתקופה האחרונה. הגורמים הבולטים עלייתה המדד המשולב :

  • עלייה ביבוא מוצרי הצריכה
  • העלייה במדד הפדיון של ענף המסחר

גורמים שתרמו לירידה במדד המשולב  

  • ירידה ביצוא הסחורות
  • לירידה ביצוא השירותים

לוח 1: עדכונים לאחור במדד המשולב

עדכון משולב (באחוזים)

נתון קודם

נתון חדש

דצמבר

 

0.21

נובמבר

0.23

0.23

אוקטובר

0.23

0.24

ספטמבר

0.21

0.22

 

 

 

 

 

לוח 2: השינויים ברכיבי המדד המשולב  בחודשים האחרונים

(שיעורי שינוי חודשיים  באחוזים, אלא אם כן צוין אחרת)

 

דצמבר

נובמבר

אוקטובר

ספטמבר

מדד הייצור התעשייתי( ללא כריה וחציבה)

 

-0.05

3.47

0.67

מדד הפדיון בשירותים (ללא פיננסים, חינוך, ומינהל ציבורי)

 

-0.47

0.54

1.26

מדד הפדיון במסחר

 

0.60

0.98

-0.34

יבוא מוצרי הצריכה3

1.08

4.59

-8.18

5.62

יבוא התשומות לייצור (ללא דלקים) 3

-0.51

-0.58

1.86

5.69

יצוא הסחורות (ללא חקלאות) 3

-6.70

-0.83

6.17

6.46

יצוא השירותים (ללא תחבורה) 3

-5.47

1.23

-1.91

1.35

משרות השכיר – במגזר הפרטי

 

 

0.13

-0.41

שיעור המשרות הפנויות מסך המועסקים במגזר העסקי1

2.59

2.58

2.63

2.65

התחלות הבנייה2

 

 

-1.77

-0.38

  1. שיעור המשרות הפנויות נכלל במדד ברמתו, מנוכה עונתיות ומוחלק.
  2. ממוצע נע לשישה חודשים.
  3. מדדי סחר החוץ הם כמותיים (בשונה ממדדי סחר החוץ החודשיים של הלמ"ס).