צ'קים חוזרים ללא כיסוי הנחיות חדשות 2023

צ'קים חוזרים ללא כיסוי הנחיות חדשות 2023 מתי חשבון נהפך למוגבל ?  

המחאות ללא כיסוי הן מכת מדינה ומזיקים לכלכלה. לכן כאשר מספר השיקים ללא כיסוי בחשבון בנק עוברים את המכסה המותרת החשבון נהפך למוגבל. להלן ההנחיות החדשות של בנק ישראל בנושא צ'קים חוזרים ללא כיסוי ומכתבי התראה מהבנק. 

צ'קים חוזרים ללא כיסוי הנחיות חדשות 2023

צ'קים חוזרים ללא כיסוי הנחיות חדשות 2023

עדכון חרבות ברזל צ'קים חוזרים והגבלת חשבון

במהלך חודש נובמבר 2023, צ'קים שיחזרו מסיבה של יתרה בלתי מספקת בחשבון (אכ"מ – אין כיסוי מספיק), לא יימנו כצ'קים שעשויים להביא להגבלת חשבון.

מהו חוק צקים חוזרים ? 

חוק שיקים ללא כיסוי, התשמ"א-1981 קובע כי "סורבו שיקים בחשבון במספר שנקבע בתקנות, ישלח הבנק התראה… הכל כפי שנקבע בתקנות". תקנות 6 ו-7 לתקנות. 

אולם, כיום התקנות קובעות כי במקרה שבו סורבו בחשבון 5 שיקים מסיבת "אין כיסוי מספיק", או אכ"מ,  ישלח הבנק התראה לבעל החשבון, למיופה הכח ולמורשה החתימה בחשבון. ישנם מספר סיבות לצ'קים שחוזרים ולא משולמים: 

  1. סיבה טכנית ברישום הצ'ק
  2. א.כ.מ (אין כיסוי מספיק) – מכת מדינה כלכלית. בחשבון אין כסף לשלם את ההתחייבות.
  3. חשבון בנק שהוגבל עוד לפני מסירת השיק אן ללא ידיעת בעל החשבון
  4. הבנק קבל הוראת ביטול שלא לכבד את הצ'ק 

עוד באתר  – ביט מחליף את הצ'קים אבל כמה אפשר להעביר

מכתב התראה מהבנק על צקים חוזרים בחשבון 

במסגרת ההתראה יש ליידע את הלקוח על כך שאם יתמלאו התנאים שקבועים בסעיף 2א לחוק, דהיינו, יסורבו חמישה שיקים נוספים ללא כיסוי, טרם חלוף 12 חודשים ממועד סירוב השיק המוקדם ביותר ברשימה, תוטל הגבלה על הלקוח ועל החשבון.

מה עושה הבנק עם לקוח שיש לו צ'קים חוזרים

ובכן מה חדש בהנחיות ? בעקבות שאלות שהתקבלו במדור חשבונות מוגבלים ובדיקה שנעשתה מול המערכת הבנקאית הריני להביא לידיעתכם את עמדת בנק ישראל לעניין יישום חובת משלוח ההתראה ללקוח על פי 
סעיף 2(א1 )לחוק: 

  • בכל מקרה בו מספר הצ'קים יורד מתחת לסף שנקבע בתקנות, למשל בעקבות גריעת שיקים או עקב
    "התיישנות" שיק ברשימה מעל 12 חודשים
  • כאשר לאחר מכן סורבו בחשבון שיקים נוספים, הרי שיש לבדוק האם שבים ומתקיימים התנאים שנקבעו בחוק ובתקנות לעניין חובת משלוח התראה עדכנית. ככל והתנאים האמורים מתקיימים, יש לשלוח ללקוח התראה נוספת בעניין.
  • בנק ישראל מבקש להזכיר לבנקים,  כי ההנחיות מתבססת על תכלית חובת משלוח ההתראה לפי החוק, אשר נועדה להעלות את מודעות הלקוח לכך שגדל הסיכון כי תוטל עליו הגבלה לפי החוק אם לא ישנה את התנהלותו. 
  • ההנחיות נועדו לעודד שינוי התנהגות מצדו, על מנת להימנע מהגבלה.
כמה צ'קים חוזרים מגבילים חשבון בנק ? 

עוד בעניין משלוח ההתראה ללקוח, נציין כי החובה להמתין חמישה עשר ימים בין הסירוב הראשון לסירוב האחרון חלה על מניית שיקים לצורך הטלת הגבלה בלבד .

בעניין זה חשוב לציין כי לא קיימת תקופת המתנה מקבילה בין שיקים לעניין משלוח התראה ללקוח.

לסיכום, ככל שמערכות המידע המשרתות את תהליך הטלת ההגבלות בבנק שלכם אינן מוגדרות באופן
המתואר בעמדת בנק ישראל, הבנקים  מונחים לפעול להתאמתן לאמור לעיל, מעתה ואילך. 

לצפייה ברשימה המעדכנת של צ'קים חוזרים וחשבונות מוגבלים

 

צ'קים חוזרים חשבון מוגבל
קונה צ'קים חוזרים במזומן
גביית צ'קים
צ'קים חוזרים הוצאה לפועל
קניית צ'קים חוזרים למוטב בלבד
צ קים חוזרים של חברה בע מ
שיקים חוזרים בנק ישראל
כמה פעמים אפשר להפקיד צ ק שחזר