www.tagmulimta.co.il קופת תגמולים עיריית תל אביב

www.tagmulimta.co.il קופת תגמולים עיריית תל אביב

עובדי עיריית תל אביב חוסכים חלק מכספי החיסכון הפנסיוני באמצעות קופת הגמל של העובדים. ניתן לקבל מידע על החיסכון, להוריד טפסים ולהיכנס לחשבון האישי באמצעות www.tagmulimta.co.il קופת תגמולים עיריית תל אביב. 

מדובר באחת מקופות הגמל המפעליות הוותיקות בשוק. היא החלה את פעילותה כבר לפני קום המדינה. כיום שמה הרשמי "תגמולים של העובדים בעיריית תל אביב יפו אגודה שיתופית בע"מ" . 

מסלולי השקעה של הכספים 

כספי החוסכים בקופה מושקעים בשלושה מסלולים: 

מסלולים תלויי גיל
מסלול אג"ח
מסלול מנייתי

כניסה לחשבון האישי תגמולים עיריית תל אביב 

כמו יתר קופות הגמל בענף, קרנות הפנסיה וביטוחי המנהלים, גם קופת עובדי עיריית תל אביב מאפשרת כניסה לאתר אישי על מנת לצפות ביתרות הקופה וביצועי התשואות ולמידע אישי על הכספים שחסכו העמיתים. 

לחצו כאן לכניסה לחשבון העמית קופת תגמולים