www.tagmulimta.co.il קופת תגמולים עיריית תל אביב

www.tagmulimta.co.il קופת תגמולים עיריית תל אביב

עובדי עיריית תל אביב חוסכים חלק מכספי החיסכון הפנסיוני באמצעות קופת הגמל של העובדים. ניתן לקבל מידע על החיסכון, להוריד טפסים ולהיכנס לחשבון האישי באמצעות www.tagmulimta.co.il קופת תגמולים עיריית תל אביב

מדובר באחת מקופות הגמל המפעליות הוותיקות בשוק. היא החלה את פעילותה כבר לפני קום המדינה. כיום שמה הרשמי "תגמולים של העובדים בעיריית תל אביב יפו אגודה שיתופית בע"מ" . 

מסלולי השקעה של הכספים קופת תגמולים עיריית תל אביב

כספי החוסכים בקופה מושקעים בשלושה מסלולים: 

מסלולים תלויי גיל
מסלול אג"ח
מסלול מנייתי

כניסה לאזור האישי תגמולים עיריית תל אביב 

כמו יתר קופות הגמל בענף, קרנות הפנסיה וביטוחי המנהלים, גם קופת עובדי עיריית תל אביב מאפשרת כניסה לאתר אישי על מנת לצפות ביתרות הקופה וביצועי התשואות ולמידע אישי על הכספים שחסכו העמיתים. 

לחצו כאן לכניסה לחשבון העמית קופת תגמולים

והנה עוד כמה פרטים חשובים לעובדי העירייה והחוסכים בקופה. מדובר באחת מקופות הגמל הוותיקות בישראל. קופת התגמולים של ארגון העובדים בעיריית ת"א יפו, הוקמה בשנת 1922 ובשנה שעברה חגגה 100 לייסודה. 

מי מנהל ההשקעות של הקופה?  החל מתאריך 2021.1.1 כל הכספים של העמיתים בקופת התגמולים מנוהלים על ידי בית ההשקעות "אלפא מור", מבתי ההשקעות המובילים בשוק ההון הישראלי. את הקופה מנהל ארגון העובדים של עיריית ת"א-יפו. 

הניהול הפיננסי של הכספים כפוף לכל דין במדינת ישראל ולתקנות המתחדשות של מס הכנסה ורשות שוק ההון ביטוח וחיסכון. 

מפסידים בלבד תשואות קופות הגמל בישראל סיכום פעילות לפי קופה לתקופה נבחרת 04/2022 – 03/2023

-5.45% תגמולים ואישית לפיצויים
-5.80% קרנות השתלמות
-5.89% מרכזית לפיצויים
-4.98% מטרה אחרת
-7.43% קופת גמל להשקעה
-7.32% קופת גמל להשקעה – חסכון לילד