הלוואות לעסקים מבנקים: בנק ישראל בשורת הקלות

הלוואות לעסקים מבנקים: בנק ישראל בשורת הקלות

המשבר הכלכלי נמשך ככל שהסגרים וההגבלות על המשק נמשכות. לצד המשבר וסגירת עסקים מתקיים משבר אשראי חמור בישראל ובמטרה להקל על הבנקים להעניק עוד הלוואות לעסקים הקל בנק ישראל על הבנקים, באמצעות שינוי תקנות ביחס הלימות ההון, במטרה לעודד מתן הלוואות לעסקים מבנקים. 

אתר הבנקאות של ישראל

אתר הבנקאות של ישראל

אשראי לעסקים הלוואות בנקאיות בעידוד בנק ישראל 

על רקע התמשכות משבר הקורונה והש​לכותיו על הכלכלה, ועל מנת להמשיך בתמיכת העמדת האשראי על ידי המערכת הבנקאית כמענה לצרכי המשק, הפיקוח על הבנקים מפחית את דרישות יחס המינוף מהתאגידים הבנקאיים בחצי נקודת אחוז, ובכך מבטיח כי יחס המינוף לא יהווה חסם להעמדת אשראי למשקי הבית ולמגזר העסקי.

לנוכח התמשכות משבר הקורונה, והמשך ההתמודדות של משקי הבית והעסקים עם הקשיים התזרימיים בעקבות השלכות המשבר, עלה הצורך להבטיח כי הדרישה מהמערכת הבנקאית לעמוד ביחס מינוף מזערי[1], המותאמת לימי שגרה, לא תהווה חסם להעמדת אשראי בתקופת המשבר. בשל כך, הוחלט כהוראת שעה להפחית את הדרישה לשיעור מזערי של 5.5% בבנקים הגדולים (לעומת 6% כיום) ול-4.5% בבנקים הבינוניים והקטנים (לעומת 5% כיום). יודגש כי אין בקביעת ההקלה כדי להפחית מהחשיבות של קבלת החלטות אשראי מושכלות בהתאם להערכת הסיכון והשיקולים העסקיים של התאגיד הבנקאי.

המפקח על הבנקים, מר יאיר אבידן: צעד זה מצטרף לשורת צעדים בהם נקט הפיקוח על הבנקים מאז פרוץ משבר הקורונה שנועדו לאפשר שמירה על היצע האשראי במשק, לצד הקלה על משקי הבית והעסקים. הקלה זו, כמו גם הקלות אחרות הכלולות בהוראת השעה, ניתנה לאחר בחינה מדוקדקת של הסיכונים ובהתאם לסטנדרטים הבינלאומיים המקובלים להקלה בעת משבר הקורונה.

בניגוד למשבר הדיור נראה כי הפעם בנק ישראל אינו מתכוון לשבת על הגדר ובכוונתו לקחת חלק פעיל במאמצים להבראת המשק. בין יתר הצעדים שבוצעו על ידי קברניטי הבנק ניתן למנות את החלטת הוועדה המוניטרית: בנק ישראל  לרכישות האג"ח הממשלתי בשוק המשני ב-35 מיליארד שקלים  ובכך להוסיף לתמוך ביכולות המימון במשק נוכח התגברות משבר הקורונה והשפעותיו הכלכליות.

אתר הבנקאות של ישראל עדכוני כלכלה הזמן אמת כניסת לחשבונות בנק בכל הבנקים בישראל, בירור יתרה בחשבון בנק, בירור יתרה בכרטיס אשראי של הדואר. עדכון הטבות בכרטיסי אשראי