27/11/2017 ריבית בנק ישראל ללא שינוי

אין שינוי בשער הריבית
הוועדה המוניטרית החליטה ב-27 בנובמבר 2017 להותיר את הריבית ללא שינוי, ברמה של 0.1%

שער הריבית הפריים לחודש נובמבר דצמבר ללא שינוי

 

לטבלת שערי ריבית בנק ישראל ריבית פריים מעודכנת לחצו כאן 

בנק ישראל החליט שלא להעלות או להוריד את שער הריבית במשק . חגיגת הכסף הול נמשכת ואתו הלוואות זולות מבנקים  , הלוואות חוץ בנקאיות נוחות והסדרי מימון נוחים לרכב. לפנינו נימוקי בנק ישראל שלא לשנות את שער הריבית במשק .

מצב המשק והתעסוקה והקשר לשער הריבית

בחודשים האחרונים חלה עלייה קלה בסביבת האינפלציה, אך היא עדיין נמוכה מהיעד: האינפלציה השנתית עלתה, וחלה עלייה קלה בציפיות לטווחים הקצרים. הציפיות לטווחים הארוכים מעוגנות בתוך היעד. המשק ממשיך לצמוח בקצב התואם את הצמיחה הפוטנציאלית, אך באומדן הראשון לנתוני החשבונאות הלאומית של הרבעון השלישי מסתמנת בלימה בהתאוששות היצוא בשל ירידה ביצוא הסחורות, והצריכה הפרטית שבה להיות המרכיב העיקרי בצמיחה. כל האינדיקטורים משוק העבודה מוסיפים להצביע על מצבו האיתן, ועל הימצאות בקרבת תעסוקה מלאה.

השפעת הכלכלה העולמית על שער הריבית בישראל

המומנטום החיובי בכלכלה העולמית ממשיך להתבסס. למרות השיפור בפעילות והעלייה במחירי הנפט האינפלציה ברוב המשקים העיקריים עדיין נמוכה מהיעד. חלק מהבנקים המרכזיים הגדולים היטו את המדיניות המוניטרית לכיוון מרחיב פחות, אך הסביבה המוניטרית נותרה מרחיבה מאוד.
שער החליפין התייצב מאז הדיון המוניטרי האחרון. ב-12 החודשים האחרונים הסתכם הייסוף במונחי השער האפקטיבי ב-5.0%.
נתוני שוק הדיור ממשיכים להצביע על האטה מסוימת בפעילות, תוך המשך עלייה של מחירי הדירות בקצב מתון יחסית.
בכוונת הוועדה המוניטרית להותיר את המדיניות המרחיבה על כנה, כל עוד הדבר יידרש כדי לבסס את סביבת האינפלציה בתוך תחום היעד. בנק ישראל ממשיך לעקוב אחר ההתפתחויות באינפלציה, בכלכלה הריאלית, בשווקים הפיננסיים ובמשק העולמי, והוא יפעל להשגת יעדי המדיניות המוניטרית בהתאם להתפתחויות אלו.