תעודת זהות בנקאית

 

‏ירושלים, ט"ו בכסלו התשע"ד | ‏‏18 בנובמבר 2013

דברי המפקח על הבנקים בישיבת ועדת הכלכלה של הכנסת בנושא "תעודת הזהות הבנקאית" שאמורה להגדיר ולחשוף את איכות צרכן האשראי של כל אחד מאיתנו ובעיני רבים נחשבת להפרה בוטה של צנעת הפרט. התקנות עדיין לא נכנסנו לתוקף.

לדוח המסכם  דוח מסכם – המלצות הצוות לבחינת הגברת התחרותיות בענף הבנקאות

המפקח על הבנקים, דוד זקן, הציג היום בפני ועדת הכלכלה של הכנסת הוראה בנקאית המסדירה את חובת הדיווח של הבנקים ללקוחותיהם באמצעות דוח תקופתי אחיד וברור, שיציג ללקוח את נכסיו והתחייבויותיו, הכנסותיו והוצאותיו וכן את דירוג האשראי שלו. מצורפת המצגת אותה הציג המפקח לוועדה.

לדוח השנתי אשר הבנקים יחויבו למסור אחת לשנה ללקוחותיהם, שתי מטרות מרכזיות:

1. הגברת השקיפות ללקוח הקמעונאי (משקי בית ועסקים קטנים).
2. הרחבת היצע האשראי ושיפור תנאיו בין היתר באמצעות צמצום פערי המידע בין הלקוח לבין הבנק ובין הבנק לבין גורמים מתחרים.

המפקח ציין, כי המידע אשר יוצג במרוכז ללקוחות הבנקים בדו"ח השנתי יאפשר ללקוח לקבל מידע מלא וכולל על פעילותו מבחינת הנכסים, ההתחייבויות, העמלות והריביות אותן הוא משלם, והריבית על הפיקדונות אותה הוא מקבל, ולהגביר את יכולת ההשוואה בין מוצרים ושירותים בנקאיים שונים.

 

בנוגע לדירוג האשראי שיהווה חלק מהדו"ח, ציין המפקח כי "חשיפת דירוג האשראי תאפשר ללקוח לעקוב בצורה טובה יותר אחר התנהלותו הבנקאית והפיננסית, ותאפשר לו לקבל הצעות מתחרות מגופים מלווים אחרים. הדירוג יאפשר גם כניסה של שחקנים נוספים, בנקים ומעניקי אשראי חוץ בנקאי, למערכת, ותגדיל את היצע האשראי למגזר הקמעונאי. יתרה מכך, מהלך זה הנו חיוני להצלחתן של יוזמות שונות המתקיימות בימים אלו להקמת גופים כגון אגודות אשראי, בנק אינטרנטי, ועוד – נכון להיום, אין לגופים אלו יכולת לקבל מידע אודות היסטוריית האשראי וההתנהלות הפיננסית של הלקוחות החדשים אותם הם מבקשים לגייס."

 

המפקח ציין שבמקביל למהלך זה מתוכננים צעדים משלימים שימנעו שימוש לרעה במידע ויסייעו להצלחתו. אלו כוללים תיקוני חקיקה, שיבטיחו הגנה על המידע, לרבות הגדרה ברורה של מי שרשאי להשתמש במידע והמטרות לשמן ניתן להשתמש בו, קביעת סנקציות למניעת שימוש לרעה במידע, והגדרת אופן השמירה על סודיות המידע. בנוסף, בכוונת הפיקוח על הבנקים להכין מדריך צרכני שפורסם באתר האינטרנט של בנק ישראל ויקל על הציבור לעשות שימוש מושכל בדוח. הפיקוח על הבנקים פועל גם להגביר את הבקרה על מערכות הדירוג הפנימיות של הבנקים, שהדירוג הנובע מהן הוא זה שיופיע בתעודת הזהות הבנקאית. חשוב להבין שמדובר במודלים דינמיים, אשר לוקחים בחשבון מידע חדש שמצטבר אודות הלקוח, ובמידה ולקוח משפר את ההתנהלות הפיננסית שלו הדבר יבוא לידי ביטוי בשיפור בדירוג האשראי שלו.

 

המפקח סיכם ואמר כי קיימת מבחינתו חשיבות גדולה לשקיפות במידע ולהסרת חסמי מעבר לצורך הגברת התחרות על שירותי הבנקאות למשקי הבית ולעסקים הקטנים, ומדובר בצעד חשוב בכיוון זה.