ציפיות האינפלציה 2018 בנק ישראל

ציפיות האינפלציה 2018 בנק ישראל

אתם גולשים באתר הבנקאות של ישראל bankim.info

ניתוח האינפלציה לשנת 2018 וציפיות האינפלציה במשק לעומת שיעור האינפלציה בפועל על פיח נתונים של בנק ישראל. כתבה מקצועית באתר הבנקאות של ישראל 

% אינפלציה ?  ⇓

ציפיות האינפלציה 2018 בנק ישראל

בנק ישראל הציב יעד אינפלציה מאתגר לשנת 2018 . 

בעוד שיעור אינפלציה בשנה האחרונה פברואר 2017 עד פברואר 2018 עמד על 0.2%  בלבד , יעד האינפלציה של בנק ישראל לשנת 2018 עומד על יעד אינפלציה 1% – 3%. 

המסקנה המתבקשת : בנק ישראל לא עומד ביעדי ציפיות האינפלציה לשנת 2018 . 

 

ציפיות האינפלציה 2018 בנק ישראל

איך מחשב בנק ישראל את צפי אינפלציה 2018 . בעוד הריבית במשק נקבעת על ידי החלטת ועדה מוניטרית. שער האינפלציה הצפוי תלוי בנוסחא. 

הציפיות לאינפלציה מחושבות על ידי בנק ישראל בשוק ההון.

הן מוגדרות כיחס בין התשואות של אגרות חוב ממשלתיות ,  ממשלתיות לא-צמודות לתשואות של אגרות חוב ממשלתיות צמודות (Break-even Inflation), והן כוללות מרכיב של פרמיית סיכון אינפלציונית וכן הטיות שונות הנובעות מהבדלי המיסוי והנזילות הקיימים בין הסוגים השונים של איגרות החוב.

אינפלציה נמוכה למי זה מועיל

ריבית ואינפלציה , כמו ריבית פריים, מגלמות את המחיר עבור זכות השימוש בכסף. איפלציה מגלמת גם את שחיקת הכסף. 

במקרה של אינפלציה נמוכה , בהלוואות צמודות מדד , אנו נשלם מחיר נמוך יותר על זכות השימוש בכסף. 

זה נכון לכל הלוואה צמודת מדד מהבנק שלכם , הלוואה מגורם חוץ בנקאי , או הלוואה מחברת ביטוח על חשבון ביטוח מנהלים.

נוטלי הלוואות צמודות מדד

מי שלקח הלוואה בנקאית או הלוואה חוץ בנקאית צמודת מדד נהנה בכל חודש מחדש . לא רק מריבית פריים נמוכה. אינפלציה אפסית מבעת את החזר התשלום החודשי.  יש לה אפקט נוסף שיתרת הריבית המצטברת לא גדלה. 

מחזירי משכנתא בריבית צמודת מדד 

משכנתא היא הלוואה לטווח ארוך. כל תשלום ובטח יתרת ההלוואה מושפעת משערי הריבית בתקופת החזר ההלוואה. 

בשנים בהן האינפלציה נמוכה , לא נוספים תשלומי ריבית גבוהים להחזר ההלוואה. נוצר מצב שבו הלווה מחזיר לבנק או להלאווה חוץ בנקאית , יותר תשלומים על חשבון הקרן ולא על חשבון ריבית. 

השפעה על שער מלווה קצר מועד של בנק ישראל מקמ 

מילווה קצר מועד (מק"מ) הוא למעשה אגרת חוב ממשלתית. מחיר האגרת נקבע על ידי מכרז והוא סחירכל אגרת חוב או מניה. 

בתום התקופה בנק ישראל ישלם למחזיק האגרת 100% מערכה. הרווח על מלווה קצר מועד נגזר ממחיר הקניה שלו הנקבע במכרז. 

בנוסף , כאשר יש אינפלציה נמוכה ושיעור הריבית במשק נמוך ויציב , מחזיקי מלווה קצר מועד מרוויחים בכך שהאינפלציה לא שחקה את ערך הכסף שלהם שאינו צובר ריבית מעבר לידוע מראש ואינו צמוד לערך מדד המחירים לצרכן. 

בנק ישראל

בנק ישראל